EkumenickýJonáš1

Jonáš

Povolanie a neposlušnosť proroka1 Raz za­znelo slovo Hos­podina Jonášovi, synovi Amit­tajov­mu: 2 Vstaň, choď do Ninive, do veľkého mes­ta, a volaj proti ne­mu, lebo jeho zloba vy­stúpila predo mňa. 3 Jonáš vstal, aby ušiel spred tváre Hos­podina do Taršíša. Zišiel do Jafy a našiel loď, ktorá práve od­chádzala do Taršíša. Za­platil ces­tov­né a zišiel do nej, aby s nimi od­išiel spred tváre Hos­podinovej do Taršíša. Jonáš a námorníci4 Hos­podin však zo­slal smerom k moru veľký vietor, takže sa na mori strh­la veľká búr­ka. Zdalo sa, že loď stros­kotá. 5 Námor­níci sa zľak­li a každý volal o pomoc k svojmu bohu. Po­tom po­hádzali do mora ná­klad, ktorý bol na lodi, aby ju odľahčili. Jonáš však zišiel do vnút­ra lode, ľahol si a hl­boko za­spal. 6 Prišiel k nemu kapitán a po­vedal mu: Čo, ty spach­toš? Vstaň a volaj k svojmu Bohu! Azda si Boh na nás spomenie, aby sme nezahynuli. 7 Ces­tujúci sa do­hovorili: Poďte, losuj­me, aby sme sa do­zvedeli, pre koho nás stih­lo toto zlo. Hodili lósy a lós padol na Jonáša. 8 Po­vedali mu: Nože nám po­vedz, pre čo nás stih­lo toto zlo! Aké je tvoje za­mest­nanie a od­kiaľ pri­chádzaš? Z ktorej si krajiny a z ktorého si národa? 9 Po­vedal im: Som Heb­rej a vzývam Hos­podina, Boha nebies, ktorý utvoril more a súš. 10 Vtedy sa muži veľmi zľak­li a po­vedali mu: Čo si to spáchal? ! Vedeli totiž, že je na úteku spred tváre Hod­podina, lebo im to po­vedal. 11 Spýtali sa ho: Čo máme s tebou urobiť, aby sa more pod nami utíšilo? More sa totiž búrilo čoraz väčšmi. 12 Od­povedal im: Chyťte ma, hoďte do mora a more pod vami sa utíši, lebo viem, že pre mňa vás pos­tih­la táto veľká búr­ka. 13 Po­tom muži ve­slovali, aby sa vrátili k pevnine, ale ne­moh­li, lebo more sa proti nim búrilo čoraz väčšmi. 14 Po­tom volali k Hospodinovi a hovorili: Ach, Hos­podin, nech nezahynieme kvôli životu toh­to muža a ne­uvaľ na nás ne­vin­ne vy­liatu krv. Veď ty si Hos­podin a urobil si, ako sa ti páčilo. 15 Nato chytili Jonáša, hodili ho do mora a more pre­stalo zúriť. 16 Mužov za­chvátila veľká bázeň pred Hos­podinom. Obetovali Hos­podinovi obetu a za­viazali sa sľub­mi.

EkumenickýJonáš1

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček