EkumenickýObediáš1

Obediáš

Súd nad Edómom1 Videnie Ab­diášovo. Hor sa, po­vs­taňme do boja proti ne­mu! Počuli sme správu od Hos­podina: 2 Hľa, urobím ťa maličkým medzi národ­mi a budeš veľmi opo­vr­hnutý. 3 Pýcha tvoj­ho srd­ca ťa oklamala, lebo pre­bývaš v trhlinách skál, vo svojom vy­sokom síd­le. Mys­líš si o sebe: Ktože ma zvrh­ne na zem? 4 Keby si sa vzniesol vy­soko sťa orol a keby si si aj medzi hviez­dy položil hniez­do, zvrh­nem ťa od­tiaľ — znie výrok Hos­podina. 5 Keby zlodeji prišli k tebe a noční lupiči, aby ťa spus­tošili, či ne­na­krad­nú len to, čo im treba? Keby oberači prišli k tebe, či nezanechajú paber­ky? 6 Ako pre­hľadali Ézava! Ako pop­rezerali jeho skryté po­klady! 7 Až na hranicu ťa vy­hnali. Všet­ci tvoji spojen­ci ťa sklamali. Pre­moh­li ťa tvoji priatelia. Tí, čo jedia tvoj chlieb, stavajú na teba pas­cu; nieto v nich roz­um­nos­ti. 8 Ba veru v ten deň — znie výrok Hos­podina — vy­hubím múd­rych z Edómu, roz­um­nosť z vrchu Ézavov­ho! 9 Po­tom sa predesia tvoji hr­dinovia, Téman, pre­tože vy­plienim všet­kých z vrchu Ézavov­ho pre vraždu, 10 pre násilie na tvojom bratovi Jákobovi, pri­kryje ťa han­ba a vy­hynieš na večnosť. 11 V deň, keď si sa po­stavil proti ne­mu, v deň, keď cudzin­ci zajímali jeho voj­sko, cudzozem­ci vošli mu do brán a o Jeruzalem losovali, aj ty si bol jed­ným z nich. 12 Nekochaj sa teda na svojom bratovi v deň jeho nešťas­tia, neraduj sa nad Júdov­cami v deň ich záhuby. 13 Ne­vchádzaj do brány môj­ho ľudu v deň jeho skazy, ani sa nekochaj z jeho nešťas­tia v deň jeho skazy ne­vzťahuj ruku na jeho imanie v deň jeho skazy. 14 Ne­stavaj sa ani na ráz­ces­tia, aby si hubil jeho ubeh­líkov, a ne­vyz­rádzaj jeho utečen­cov v deň súženia. 15 Blíz­ko je totiž deň Hos­podina proti všet­kým národom. Ako si ty robil, tak sa stane tebe. Tvoj čin ti pad­ne na­späť na hlavu. 16 Lebo ako ste pili na mojom svätom vr­chu, tak budú piť ustavične všet­ky národy; piť budú a hl­tať; a budú, akoby ich ni­kdy nebolo bývalo. 17 Na vr­chu Sion však bude zá­chrana a bude po­svät­ným mies­tom; dom Jákobov sa zmoc­ní svojich majet­kov. 18 Dom Jákobov bude ohňom, dom Jozefov plameňom, dom Ézavov slamou. Za­pália ho, po­hl­tia, no nik sa nezach­ráni z domu Ézavov­ho, lebo Hos­podin to po­vedal. 19 Po­tom za­berú Negev, po­horie Ézavovo a Nížinu, kraj Filištín­cov, za­berú aj kraj Ef­rajima i kraj Samárie. Ben­jamín za­berie Gileád. 20 Zajat­ci z izraelského voj­ska za­berú kraj Kanaánčanov až po Sarep­tu a jeruzalem­skí zajat­ci, ktorí sú v Sefárade, za­berú mes­tá Negevu. 21 Po­tom zá­chran­covia vy­stúpia na vrch Si­on, aby súdili vrch Ézavov.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček