EkumenickýJonáš2

Jonáš

Modlitba a druhé povolanie Jonáša1 Po­tom Hos­podin pri­kázal veľkej rybe, aby Jonáša zhl­t­la. Jonáš bol v bruchu ryby tri dni a tri noci. 2 Jonáš sa z brucha ryby mod­lil k Hospodinovi, svoj­mu Bohu. 3 Hovoril: K Hospodinovi som volal zo svoj­ho súženia a on ma vy­počul. Z útrob pod­svetia som kričal o pomoc, ty si začul môj hlas. 4 Hodil si ma do hl­biny upro­stred šíreho mora, aby ma ob­kľúčil prúd. Všet­ky tvoje príboje a vlny sa nado mnou pre­valili. 5 Ja som však po­vedal: Som za­hnaný spred tvojich očí. Ako ešte uzriem tvoj svätý chrám? 6 Ob­klopila ma voda až po hrd­lo, ob­kľúčila ma hl­bina, chaluha mi ovinula hlavu 7 pri zá­kladoch vr­chov. Zo­stúpil som do krajiny, ktorej závory sa za mnou za­vreli naveky. Ty si však vy­tiahol môj život z jamy, Hos­podin, Bože môj. 8 Keď vo mne chrad­la duša, spomenul som si na Hos­podina, moja mod­lit­ba prišla k tebe, do tvoj­ho svätého chrámu. 9 Tí, čo uc­tievajú ničom­ných bôžikov, opúšťajú toho, ktorý je ver­ný. 10 Ja ti však chcem obetovať s hlasným chválo­spevom a chcem spl­niť, čo som sľúbil. Spása je u Hospodina. 11 Hos­podin po­vedal rybe, aby vy­vrátila Jonáša na suchú zem.

EkumenickýJonáš2

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček