EkumenickýJonáš3

Jonáš

1 Po­tom za­znelo slovo Hos­podina Jonášovi druhýk­rát: 2 Vstaň, choď do Ninive, do veľkého mes­ta, a zves­tuj mu po­sols­tvo, ktoré ti po­viem. Pokánie v Ninive3 Jonáš vstal a šiel do Ninive podľa Hos­podinov­ho slova. 4 Ninive bolo veľké mes­to pred Bohom, na tri dni chôdze. 5 Jonáš vošiel do mes­ta, prešiel deň chôdze a volal: Ešte štyrid­sať dní a Ninive bude roz­vrátené. 6 Ninivčania uverili Bohu, vy­hlásili pôst a ob­liek­li sa do vrecoviny od naj­väčšieho až po naj­menšieho. 7 Táto vec sa dot­kla niniv­ského kráľa. Ten vstal z trónu, zložil plášť, ob­liekol si vrecovinu a sadol si do prachu. 8 V Ninive dal vy­hlásiť: Na zá­klade nariadenia kráľa a jeho hod­nos­tárov nech ani ľudia, ani zvieratá, ani dobytok, ani ovce nič ne­okúsia, nech sa ne­pasú a ne­pijú vodu! 9 Nech sa aj ľudia aj zvieratá ob­lečú do vrecoviny a nech hlas­no volajú k Bohu. Nech sa každý od­vráti od svojej zlej ces­ty a od násilia, ktoré má na rukách. 10 Kto vie? Boh môže zmeniť svoj zámer, aby sa zmiloval a môže sa od­vrátiť od svoj­ho pálčivého hnevu, aby sme nezahynuli. 11 Boh videl ich konanie, že sa od­vrátili od svojich zlých ciest. Po­tom oľutoval Boh zlo, o ktorom po­vedal, že ho vy­koná nad nimi, a ne­urobil to.

EkumenickýJonáš3

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček