Ekumenický1. Timoteovi3

1. Timoteovi

Vlastnosti biskupov1 Vierohod­né je toto slovo: ak sa nie­kto chce stať bis­kupom, túži po dob­rej úlohe. 2 Bis­kup musí byť bez­úhon­ný, muž jed­nej ženy, triez­vy, uvážlivý, slušný, po­hos­tin­ný, schop­ný učiť, 3 nie pijan, nie bit­kár, ale mier­ny, nie ne­znášan­livý ani lakomec; 4 musí dob­re viesť vlast­nú domác­nosť, deti učiť po­slušnos­ti so všet­kou dôs­toj­nosťou. 5 Ak nie­kto ne­vie viesť vlast­nú domác­nosť, ako sa bude starať o Božiu cir­kev? 6 Bis­kup ne­smie byť novopo­krs­tený, aby ne­spyšnel a ne­prepadol od­súdeniu vznesenému proti diab­lovi. 7 Musí mať dob­rú po­vesť aj u tých, čo sú mimo cir­kvi, aby sa nedos­tal do rečí a do osídel diab­la. Vlastnosti diakonov8 Takis­to aj diakoni nech sú čest­ní, nie dvoj­tvár­ni v reči, ani príliš od­daní vínu, nech sa ne­pach­tia za ne­poc­tivým zis­kom. 9 Tajom­stvo viery nech uchovávajú v čistom svedomí. 10 Ale aj oni sa musia najprv osvedčiť a po­tom, ak sú bez­úhon­ní, nech konajú diakon­skú službu. 11 Ženy takis­to nech sú čest­né, nie ohováračné, ale triez­ve a vo všet­kom ver­né. 12 Diakoni nech sú mužmi jed­nej ženy, nech dob­re usmerňujú deti a vlast­né domác­nos­ti. 13 Tí totiž, čo dob­re konali diakon­skú službu, zís­kavajú si dob­rú po­vesť a veľkú od­vahu vo viere v Krista Ježiša. Tajomstvo nášho náboženstva14 Toto ti píšem, hoci dúfam, že čo­skoro prídem k tebe, 15 aby si vedel, ak budem meškať, ako sa treba správať v Božom dome, ktorým je Cir­kev živého Boha, stĺp a opora prav­dy. 16 Ne­pochyb­ne, veľké je tajom­stvo zbožnos­ti: Zjavený bol v tele, ospravedl­nený v Duchu, videný an­jel­mi, zves­tovaný medzi po­han­mi, vierou prijatý vo svete a v sláve vzatý hore.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček