Ekumenický1. Timoteovi4

1. Timoteovi

Predpoveď odpadnutia1 Duch však vý­slov­ne hovorí, že v posledných časoch nie­ktorí od­pad­nú od viery a budú sa pri­dŕžať blud­ných duchov a náuk démonov 2 pre po­krytec­tvo luhárov, ktorých svedomie má na sebe vy­pálený znak. 3 Títo ľudia za­braňujú vstupovať do manžels­tva, pri­kazujú zdržiavať sa po­kr­mov, ktoré Boh pred­sa stvoril, aby ich s vďakyvzdaním prijímali tí, čo veria a po­znajú prav­du. 4 Veď všet­ko, čo Boh stvoril, je dob­ré a nič nie je na za­vr­hnutie, ak sa prijíma s vďakou 5 a po­sväcuje sa to Božím slovom a mod­lit­bou. Dobrý služobník Krista Ježiša6 Keď budeš toto pred­kladať bratom, budeš dob­rý služob­ník Kris­ta Ježiša, vy­chovaný slovami viery a dob­rého učenia, ktorého sa pri­dŕžaš. 7 Vy­hýbaj sa bez­božným a bab­ským báj­kam. Radšej sa cvič v pobožnosti. 8 Teles­né cvičenie je totiž málo užitočné, ale po­božnosť je užitočná na všet­ko, lebo má pri­sľúbenie pre terajší aj budúci život. 9 Je to ver­ná reč a hod­na, aby bola ú­pl­ne prijatá. 10 Pre­to sa na­máhame a zápasíme, lebo máme nádej v živého Boha, ktorý je spasiteľom všet­kých ľudí, naj­mä veriacich. 11 Toto pri­kazuj a uč. 12 Ni­kto nech tebou ne­pohŕda pre tvoju mladosť. Ty sa však staň pre veriacich vzorom v reči, správaní, lás­ke, vo viere a mrav­nej čis­tote. 13 Kým ne­prídem, venuj sa predčítavaniu, na­pomínaniu a vy­učovaniu. 14 Nezaned­bávaj dar milos­ti, ktorý máš v sebe, ktorý si do­stal pro­stred­níc­tvom proroc­tva, a keď na teba starší klád­li ruky. 15 O toto sa staraj a tomu sa venuj, aby tvoje na­predovanie bolo všet­kým zjav­né. 16 Dávaj po­zor na seba a na učenie; buď v tom vy­trvalý. Lebo ak toto budeš robiť, za­chrániš aj seba aj tých, čo ťa počúvajú.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček