Ekumenický1. Timoteovi3,3

1. Timoteovi 3:3

nie pijan, nie bit­kár, ale mier­ny, nie ne­znášan­livý ani lakomec;


Verš v kontexte

2 Bis­kup musí byť bez­úhon­ný, muž jed­nej ženy, triez­vy, uvážlivý, slušný, po­hos­tin­ný, schop­ný učiť, 3 nie pijan, nie bit­kár, ale mier­ny, nie ne­znášan­livý ani lakomec; 4 musí dob­re viesť vlast­nú domác­nosť, deti učiť po­slušnos­ti so všet­kou dôs­toj­nosťou.

späť na 1. Timoteovi, 3

Príbuzné preklady Roháček

3 nie pijan vína, nie bit­kár, nie žiados­tivý mrz­kého zis­ku, ale prívetivý, ne­svár­livý, nie milujúci peniaz,

Evanjelický

3 nie pijan, nie bit­kár [ani nie žiados­tivý nečis­tého zis­ku], ale mier­ny, nehašterivý a nie lakomý.

Ekumenický

3 nie pijan, nie bit­kár, ale mier­ny, nie ne­znášan­livý ani lakomec;

Bible21

3 Ne­smí to být opi­lec ani hru­bián, ale vlídný, snášen­livý a ne­zištný člověk,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček