Ekumenický1. Timoteovi5

1. Timoteovi

Povinnosti k iným1 Staršieho nekar­haj tvrdo, ale ho na­pomínaj ako ot­ca, mladších ako bratov, 2 staršie ženy ako mat­ky, mladšie ako ses­try so všet­kou mrav­nou čis­totou. 3 Maj v úcte vdovy, ktoré sú na­ozaj vdovami. 4 Ak nie­ktorá vdova má deti alebo vnúčatá, tie nech sa najprv na­učia ctiť si príbuz­ných a od­plácať sa rodičom, lebo to je milé Bohu. 5 Tá, ktorá je na­ozaj vdovou a je osamelá, dúfa v Boha a dňom i nocou vy­trvalo prosí a mod­lí sa; 6 ale tá, čo žije v rozkošiach, je zaživa mŕt­va. 7 To im pri­kazuj, aby boli bez­úhon­né. 8 No ak sa nie­kto ne­stará o svojich blíz­kych, naj­mä o členov rodiny, ten za­prel vieru a je horší než ne­veriaci. 9 Do zo­znamu nech je za­písaná vdova nie mladšia ako šesťdesiat­ročná, raz vy­datá, 10 ak má svedec­tvo, že robila dob­ré skut­ky: vy­chovávala deti, bola po­hos­tin­ná, umývala veriacim nohy, po­máhala sužovaným a venovala sa každému dob­rému dielu. 11 Mladšie vdovy však od­miet­ni, lebo keď ich zmysel­nosť od­cudzí od Kris­ta, chcú sa vy­dať 12 a majú výčit­ky, že porušili pr­vú ver­nosť. 13 Zároveň za­háľajú a učia sa chodiť z domu do domu, a nielen že za­háľajú, ale aj klebetia, sú pri­veľmi zvedavé a hovoria, čo sa ne­sluší. 14 Pre­to chcem, aby sa mladšie vy­dávali, rodili deti, starali sa o domácnosť a aby protiv­níkovi nedávali nijakú zámien­ku na ohováranie. 15 Nie­ktoré sa totiž už od­vrátili a šli za satanom. 16 Ak má nie­ktorá veriaca žena vdovy v príbuzenstve, nech im po­máha, aby cir­kev nebola zaťažená a moh­la sa starať o tie, čo sú skutočne vdovami. 17 Starší, ktorí svoju službu konajú dob­re, sú hod­ní dvoj­itej od­meny; naj­mä tí, čo sa usilov­ne venujú slovu a vy­učovaniu. 18 Veď Pís­mo hovorí: Mlátiacemu volovi nedávaj náhubok a: Hoden je pracov­ník svojej mzdy. 19 Žalobu na staršieho ne­prijímaj, iba ak ju po­tvr­dia dvaja alebo traja sved­kovia. 20 Tých, čo hrešia, po­kar­haj pred všet­kými, aby aj os­tat­ní žili v bázni. 21 Za­prisahávam ťa pred Bohom a Ježišom Kris­tom i pred vy­volenými an­jel­mi, aby si sa podľa toh­to správal bez pred­sud­kov a nič nekonal z náklonnosti k niekomu. 22 Unáh­lene nek­laď na ni­koho ruky. Ne­maj nič spoločné s hriechmi iných. Za­chovaj sa čis­tý. 23 Nepi už iba vodu, ale pre svoj žalúdok a čas­té choroby užívaj trochu vína. 24 Hriechy nie­ktorých ľudí sú cel­kom zjav­né ešte než dôj­du pred súd; u iných vy­j­dú najavo až na súde. 25 Podob­ne sú cel­kom zjav­né aj dob­ré skut­ky; a tie, čo nie sú také, ne­môžu zo­stať skryté.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček