Ekumenický1. Timoteovi6

1. Timoteovi

1 Všet­ci ot­roci, čo sú pod jar­mom, nech majú svojich pánov v náležitej úc­te, aby nebolo po­tupované Božie meno a naše učenie. Falošné učenie a pravé bohatstvo2 Tí, čo majú veriacich pánov, nech ich ne­znevažujú pre­to, že sú brat­mi, ale nech im o to ochot­nejšie slúžia, lebo sú veriaci a milovaní a usilujú sa robiť dob­re. 3 Toto uč a pri­kazuj. 4 Ak nie­kto učí inak a ne­prid­ržiava sa zdravých slov nášho Pána Ježiša Kris­ta ani učenia pravej zbožnos­ti, 5 je na­mys­lený, ničomu nerozumie a chorob­ne rád sa šk­riepi a háda. Z toho vzniká závisť, svár, rúhania, upodoz­rievanie, 6 vzájom­né nez­hody ľudí, ktorí majú zvrátenú myseľ. Sú to ľudia, ktorým chýba prav­da a dom­nievajú sa, že zbožnosť je pros­triedok obohatenia. 7 Veľkým zis­kom je však zbožnosť spojená so spokoj­nosťou. 8 Nič sme si totiž ne­prinies­li na svet a nič si z neho ne­môžeme od­niesť. 9 Ak máme po­krm a odev, buďme s tým spokoj­ní. 10 Lebo tí, čo chcú zbohat­núť, upadajú do osídel po­kušenia a sú pod vplyvom mnohých nerozum­ných a škod­livých žiados­tí, ktoré ponárajú ľudí do skazy a záhuby. Dobrý boj viery11 Veď koreňom všet­kého zla je lás­ka k peniazom. Z túžby po nich nie­ktorí zblúdili z cesty viery a spôsobili si mnoho boles­tí. 12 Ty však, Boží človek, sa tomu vy­hýbaj! Usiluj sa o spravodlivosť, zbožnosť, vieru, lás­ku, tr­pez­livosť, mier­nosť. 13 Bojuj dob­rý boj viery a pev­ne sa pri­dŕžaj večného života, do ktorého si po­volaný a ku ktorému si sa pri­hlásil dob­rým vy­znaním pred mnohými sved­kami. 14 Pri­kazujem ti pred Bohom, ktorý všet­kému dáva život, a pred Ježišom Kris­tom, ktorý vy­dal svedec­tvo svojím dob­rým vy­znaním pred Pont­ským Pilátom: 15 Plň si po­slanie bez poškvr­ny a bez úhony až do zjavenia sa nášho Pána Ježiša Kris­ta, 16 ktoré v stanovenom čase ukáže blaho­slavený a jediný Panov­ník, Kráľ kraľujúcich a Pán panujúcich, 17 on, ktorý jediný má ne­smr­teľnosť a pre­býva v neprístupnom svet­le, ktorého ni­kto z ľudí ne­videl a ani ne­môže vidieť. Jemu česť a večná moc. Amen. 18 Bohatým v tomto veku pri­kazuj, aby neboli na­mys­lení a ne­s­kladali nádej v neisté bohat­stvo, ale v Boha, ktorý nás šted­ro za­bez­pečuje všet­kým, čo po­trebujeme. 19 Pri­kazuj im, aby konali dob­ro, aby boli bohatí na dob­ré skut­ky, boli šted­rí a vedeli sa roz­deliť s inými. 20 Tak si budú zhromažďovať po­klad ako is­tý zá­klad do budúc­nos­ti, aby do­siah­li skutočný život. 21 Timotej, za­chovávaj, čo ti bolo zverené. Vy­hýbaj sa bez­božným prázd­nym rečiam a falošnému učeniu, ktoré sa lživo nazýva po­znaním. 22 Nie­ktorí, čo sa k nemu pri­znávajú, zblúdili od viery.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček