Ekumenický1. Timoteovi2

1. Timoteovi

Pokyny na modlitbu1 Predovšet­kým teda žiadam, aby sa konali pros­by, mod­lit­by, príhovor­né mod­lit­by, vďaky za všet­kých ľudí, 2 za kráľov a za všet­kých, ktorí majú moc, aby sme moh­li žiť nerušene a po­koj­ne vo všet­kej po­božnos­ti a dôs­toj­nos­ti. 3 Toto je dob­ré a príjem­né nášmu Spasiteľovi, Bohu, 4 ktorý chce, aby všet­ci ľudia boli spasení a spoz­nali prav­du: 5 lebo jeden je Boh a jeden pro­stred­ník medzi Bohom a ľuďmi — človek Kris­tus Ježiš, 6 ktorý dal seba samého ako výkup­né za všet­kých; ako svedec­tvo vo vo­pred určenom čase. 7 Pre­to som bol ustanovený za ohlasovateľa a apoštola — prav­du hovorím, ne­klamem —, za učiteľa po­hanov vo viere a prav­de. 8 Chcem teda, aby sa muži mod­lili na každom mies­te a dvíhali sväté ruky bez hnevu a hádok. 9 Podob­ne aj ženy nech sa oz­dobujú slušným odevom s cudnosťou a zdržan­livosťou, bez vý­stred­ných účesov, bez zlata a perál, bez drahocen­ných šiat; 10 ale nech sa oz­dobujú dob­rými skut­kami, ako sa sluší ženám, ktoré sa roz­hod­li pre zbožný život. 11 Žena nech prijíma po­učenie v tichosti so všet­kou pod­riadenosťou. 12 Žene však nedovoľujem učiť, ani vlád­nuť nad mužom, ale nech si počína v tichosti. 13 Adam bol totiž stvorený ako pr­vý, po­tom Eva. 14 A nie Adam bol zvedený, ale žena sa dala zviesť a do­pus­tila sa hriechu. 15 Bude však spasená tým, že rodí deti, ak zo­trvajú vo viere, lás­ke, svätos­ti a zdržan­livos­ti.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček