RoháčekNehemiáš8,10

Nehemiáš 8:10

A po­vedal im: Iďte a jedzte tučné a pite slad­ké a po­sielaj­te čias­t­ky tomu, kto ne­má na­chys­taného; lebo ten­to deň je svätý nášmu Pánovi, a ner­múťte sa, lebo radosť Hos­podinova je vašou silou.


Verš v kontexte

9 Po­tom riekol Nehemiáš, a on bol tiršata, a kňaz Ezdráš, učený v zákone, a Levitovia, ktorí vy­učovali ľud, všet­kému ľudu: Ten­to deň je svätý Hos­podinovi, vášmu Bohu, p­reto nesmúťte ani ne­plačte! Lebo plakal všetok ľud, keď počuli slová zákona. 10 A po­vedal im: Iďte a jedzte tučné a pite slad­ké a po­sielaj­te čias­t­ky tomu, kto ne­má na­chys­taného; lebo ten­to deň je svätý nášmu Pánovi, a ner­múťte sa, lebo radosť Hos­podinova je vašou silou. 11 A tak tíšili Levitovia všetok ľud a hovorili: Buďte ticho, lebo toto je svätý deň, a ner­múťte sa!

späť na Nehemiáš, 8

Príbuzné preklady Roháček

10 A po­vedal im: Iďte a jedzte tučné a pite slad­ké a po­sielaj­te čias­t­ky tomu, kto ne­má na­chys­taného; lebo ten­to deň je svätý nášmu Pánovi, a ner­múťte sa, lebo radosť Hos­podinova je vašou silou.

Evanjelický

10 Ďalej im po­vedal: Choďte, jedz­te naj­lepšie veci, pite slad­ké nápoje a pošlite podiel aj tým, ktorí ne­majú nič pri­pravené, lebo ten­to deň je svätý nášmu Pánovi. Nebuďte smut­ní, lebo radosť z Hos­podina je vašou silou.

Ekumenický

10 Ďalej im po­vedal: Choďte, jedz­te dob­roty, pite slad­ké nápoje a pošlite niečo aj tým, čo ne­majú nič pri­pravené, lebo ten­to deň je za­svätený nášmu Pánovi. Nebuďte smut­ní, lebo robiť radosť Hos­podinovi je vaším útočis­kom.

Bible21

10 Jděte,“ ře­kl jim, „jez­te a pij­te lahodné věci a děl­te se s tě­mi, kdo ne­mají nic připra­veno. Dnes je svá­tek naše­ho Pá­na. Netrap­te se, vž­dyť Hos­po­di­nova ra­dost je vaše síla!“