RoháčekEzdráš1,1

Ezdráš 1:1

Po­tom pr­vého roku Cýra, perz­ského kráľa, aby sa na­pl­nilo slovo Hos­podinovo z úst Jeremiáša, zo­budil Hos­podin ducha Cýra, perz­ského kráľa, a tak dal vy­hlásiť po celom svojom kráľov­stve, a to i pís­mom týmito slovami:


Verš v kontexte

1 Po­tom pr­vého roku Cýra, perz­ského kráľa, aby sa na­pl­nilo slovo Hos­podinovo z úst Jeremiáša, zo­budil Hos­podin ducha Cýra, perz­ského kráľa, a tak dal vy­hlásiť po celom svojom kráľov­stve, a to i pís­mom týmito slovami: 2 Tak­to hovorí Cýrus, perz­ský kráľ: Hos­podin, Bôh nebies, mi dal všet­ky kráľov­stvá zeme a on mi naložil, aby som mu vy­stavil dom v Jeruzaleme, ktorý je v Jud­sku. 3 Preto, kto je kde medzi vami zo všet­kého jeho ľudu, nech je jeho Bôh s ním, a nech ide hore do Jeruzalema, ktorý je v Jud­sku, a nech stavia dom Hos­podina, Boha Iz­raelov­ho; to je ten Bôh, ktorý je v Jeruzaleme.

späť na Ezdráš, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Po­tom pr­vého roku Cýra, perz­ského kráľa, aby sa na­pl­nilo slovo Hos­podinovo z úst Jeremiáša, zo­budil Hos­podin ducha Cýra, perz­ského kráľa, a tak dal vy­hlásiť po celom svojom kráľov­stve, a to i pís­mom týmito slovami:

Evanjelický

1 V pr­vom roku perz­ského kráľa Kýra - aby sa na­pl­nilo slovo Hos­podinovo, po­vedané ús­tami Jeremiáša - po­vzbudil Hos­podin ducha perz­ského kráľa Kýra, a ten po celom svojom kráľov­stve dal rozh­lásiť a aj písom­ne oznámiť:

Ekumenický

1 V prvom roku perz­ského kráľa Kýra, aby sa spl­nilo slovo Hos­podina, vy­slovené Jeremiášovými ús­tami, Hos­podin vzbudil ducha perz­ského kráľa Kýra a on dal v celom svojom kráľov­stve vy­hlásiť — a to aj písom­ne — toto:

Bible21

1 Prvního roku per­ského krále Ký­ra se na­plni­lo Hos­po­di­novo slovo řečené ús­ty Je­re­miáše. Hos­po­din podní­til du­cha per­ského krále Ký­ra, aby po ce­lé své říši dal roz­hlá­sit slovem i pís­mem: