RoháčekEzdráš1,2

Ezdráš 1:2

Tak­to hovorí Cýrus, perz­ský kráľ: Hos­podin, Bôh nebies, mi dal všet­ky kráľov­stvá zeme a on mi naložil, aby som mu vy­stavil dom v Jeruzaleme, ktorý je v Jud­sku.


Verš v kontexte

1 Po­tom pr­vého roku Cýra, perz­ského kráľa, aby sa na­pl­nilo slovo Hos­podinovo z úst Jeremiáša, zo­budil Hos­podin ducha Cýra, perz­ského kráľa, a tak dal vy­hlásiť po celom svojom kráľov­stve, a to i pís­mom týmito slovami: 2 Tak­to hovorí Cýrus, perz­ský kráľ: Hos­podin, Bôh nebies, mi dal všet­ky kráľov­stvá zeme a on mi naložil, aby som mu vy­stavil dom v Jeruzaleme, ktorý je v Jud­sku. 3 Preto, kto je kde medzi vami zo všet­kého jeho ľudu, nech je jeho Bôh s ním, a nech ide hore do Jeruzalema, ktorý je v Jud­sku, a nech stavia dom Hos­podina, Boha Iz­raelov­ho; to je ten Bôh, ktorý je v Jeruzaleme.

späť na Ezdráš, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 Tak­to hovorí Cýrus, perz­ský kráľ: Hos­podin, Bôh nebies, mi dal všet­ky kráľov­stvá zeme a on mi naložil, aby som mu vy­stavil dom v Jeruzaleme, ktorý je v Jud­sku.

Evanjelický

2 Tak­to hovorí perz­ský kráľ Kýros: Boh nebies, Hos­podin, dal mi všet­ky kráľov­stvá zeme a pri­kázal mi vy­budovať Mu dom v Jeruzaleme v Jud­sku.

Ekumenický

2 Tak­to hovorí perz­ský kráľ Kýros: Hos­podin, Boh nebies, mi dal všet­ky kráľov­stvá zeme a on ma po­veril, aby som mu po­stavil dom v Jeruzaleme, ktorý je v Judsku.

Bible21

2 Tak praví Kýros, král per­ský: Hos­po­din, Bůh ne­bes, jenž mi dal všech­na králov­ství země, mi uložil, abych mu vy­stavěl dům v jud­ském Je­ruzalémě.