RoháčekEzdráš1,5

Ezdráš 1:5

A tak po­vs­taly hlavy ot­cov pokolenia Júdu a Ben­jamina a kňazi a Leviti, každý, ktorého ducha zo­budil Bôh, aby išiel hore staväť dom Hos­podinov, ktorý je v Jeruzaleme.


Verš v kontexte

4 A každému, kto po­zos­tal, na ktorom­koľvek mies­te, kde po­hos­tíni, nech mu po­môžu ľudia jeho mies­ta strieb­rom a zlatom, majet­kom a dobyt­kom pop­ri dob­rovoľnej obeti pre dom Boha, ktorý je v Jeruzaleme. 5 A tak po­vs­taly hlavy ot­cov pokolenia Júdu a Ben­jamina a kňazi a Leviti, každý, ktorého ducha zo­budil Bôh, aby išiel hore staväť dom Hos­podinov, ktorý je v Jeruzaleme. 6 A všet­ci, ktorí bývali okolo nich, po­silňovali ich ruky striebor­nými nádobami, zlatom, majet­kom a dobyt­kom a drahocen­nými vecami krome všet­kého toho, čo dali dob­rovoľne.

späť na Ezdráš, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 A tak po­vs­taly hlavy ot­cov pokolenia Júdu a Ben­jamina a kňazi a Leviti, každý, ktorého ducha zo­budil Bôh, aby išiel hore staväť dom Hos­podinov, ktorý je v Jeruzaleme.

Evanjelický

5 Po­vs­tali náčel­níci rodín jud­ských a ben­jamín­skych, aj kňazi a levíti, všet­ci, ktorých ducha po­vzbudil Boh, aby šli budovať dom Hos­podinov v Jeruzaleme.

Ekumenický

5 A tak sa vy­brali rodoví náčel­níci Júdu a Ben­jamína, kňazi a leviti a vôbec každý, v kom Boh vzbudil svoj­ho ducha, aby šiel a staval Hos­podinov dom, ktorý bol v Jeruzaleme.

Bible21

5 Před­stavi­te­lé ot­cov­ských rodů Judy a Ben­jamí­na, stejně jako kněží a levi­té i všich­ni, je­jichž du­cha Hos­po­din pro­bu­dil, se tedy vy­da­li stavět Hos­po­dinův chrám v Je­ruzalémě.