EvanjelickýSofoniáš3

Sofoniáš

Súd nad Jeruzalemom1 Beda spur­nému, poškvr­nenému a násil­níc­kemu mes­tu. 2 Hlas ne­pos­lúcha, kar­hanie ne­prijíma, Hos­podinovi nedôveruje, k Bohu svoj­mu sa ne­prib­ližuje. 3 Jeho kniežatá upro­stred neho sú revúcimi lev­mi. Jeho sud­covia večer­nými vl­k­mi, čo si ne­od­ložia nič na ráno. 4 Jeho proroci sú na­mys­lení, mužovia klamu. Jeho kňazi znes­väcujú, čo je sväté, a znásilňujú zákon. 5 Hos­podin spravod­livý je upro­stred neho, nečiní kriv­du. Každé ráno vy­dáva na svet­lo svoje príkazy. Ni­kdy to ne­pres­tane. Zločinec však ne­poz­ná han­bu. 6 Vy­hladil som národy a spus­tošené sú ich cim­buria. Dal som spust­núť ich uliciam, takže niet na nich chod­cov; ich mes­tá sú vy­plienené, že niet v nich muža ani obyvateľa. 7 Riekol som: Pred­sa sa ma len budeš báť, prij­meš na­pomenutie. Aby ne­zmiz­lo spred jeho očí nič, čo som mu pri­kázal. Oni však vždy znovu a znovu snažili sa všet­ko zle urobiť. 8 Pre­to očakávaj­te na mňa - znie výrok Hos­podinov - a to na deň, keď po­vs­tanem ku koris­ti, lebo mojím roz­hod­nutím je zhromaždiť národy, do­ved­na zhr­núť kráľov­stvá a vy­liať na ne svoju prch­kosť i všet­ku pálčivosť svoj­ho hnevu, lebo v ohni mojej žiar­livos­ti strávená bude celá zem. 9 Vtedy dám národom iné pery, čis­té, aby všet­ci vzývali meno Hos­podinovo, aby Mu svor­ne slúžili. 10 Z druhej strany kúšs­kych riek moji vy­znavači, dcéra mojich rozp­týlených, prinesú mi dar. 11 V ten deň nebudeš sa han­biť za všet­ky svoje skut­ky, ktorými si sa mi spreneveril. Lebo po­tom od­stránim z tvoj­ho stredu tvojich pyšne jasajúcich, a nebudeš sa už vy­vyšovať na mojom svätom vr­chu. 12 Ponechám upro­stred teba ľud bied­ny a chatr­ný, i budú hľadať útočis­ko v mene Hos­podinovom. 13 Zvyšky Iz­raela nebudú páchať ne­právosť ani hovoriť lož, a nenáj­de sa v ich ús­tach pod­vod­ný jazyk, lebo pásť budú a od­počívať, a nik ich ne­vyp­laší. Výzva k plesaniu nad Hospodinom14 Za­plesaj, dcéra Si­on, zvučne po­krikuj, Iz­rael, raduj sa a jasaj celým srd­com, dcéra Jeruzalem! 15 Hos­podin odňal roz­sud­ky nad tebou, od­vrátil tvojich ne­priateľov. Hos­podin, kráľ Iz­raela, je upro­stred teba, nebudeš sa už báť zlého. 16 V ten deň po­vedia Jeruzalemu: Neboj sa, Si­on, nech ne­ochab­nú tvoje ruky! 17 Hos­podin, tvoj Boh, je upro­stred teba ako za­chraňujúci hr­dina. On radost­ne za­plesá nad tebou, ob­noví ťa vo svojej lás­ke, bude s plesaním jasať nad tebou 18 ako za dní sláv­nos­tí. Od­nímem od teba a od­stránim z teba po­tupu. 19 Aj­hľa, v tom čase sa porátam so všet­kými tými, ktorí ťa ponižovali; krívajúcich za­chránim a rozp­týlených zhromaždím, ich han­bu zmením na chválu a dob­ré meno na celej zemi. 20 V tom čase vás pri­vediem, keď vás zhromaždím, lebo chcem vás pri­viesť ku chvále a cti medzi všet­kými národ­mi zeme, keď pred vaším zrakom zmením váš údel - hovorí Hos­podin.