EvanjelickýHaggeus1

Haggeus

Výzva k stavbe chrámu1 V druhom roku kráľa Dária, v šies­tom mesiaci, v pr­vý deň mesiaca pro­stred­níc­tvom proroka Ag­gea za­znelo Hos­podinovo slovo jud­skému mies­to­držiteľovi Zerubábelovi, synovi Šeal­tiélov­mu, a veľkňazovi Józu­ovi, synovi Jócádakov­mu: 2 Tak­to hovorí Hos­podin moc­nos­tí: Ten­to ľud vraví: Ešte ne­prišiel čas stavať dom Hos­podinov. 3 Po­tom za­znelo slovo Hos­podinovo pro­stred­níc­tvom proroka Ag­gea tak­to: 4 Vám už na­stal čas bývať v ob­kladaných domoch, za­tiaľ čo ten­to dom je v tros­kách? 5 Teraz však tak­to hovorí Hos­podin moc­nos­tí: Po­vážte, ako sa vám vodí. 6 Sejete mnoho, a zvážate málo; jete, a ne­na­sycujete sa; pijete, ale ne­máte do­sť; ob­liekate sa, a nezoh­rejete sa; kto do­stáva mzdu, dáva ju do deravého mešca. 7 Tak­to hovorí Hos­podin moc­nos­tí: Po­vážte, ako sa vám vodí. 8 Vy­stúp­te do hôr, do­vez­te drevo a stavaj­te dom; obľúbim si ho a budem os­lávený, hovorí Hos­podin. 9 Očakávali ste mnoho, a je z toho málo; keď ste to do­viez­li domov, ja som to od­fúkol. Prečo? hovorí Hos­podin moc­nos­tí. Pre môj dom, ktorý je v tros­kách; ale každému z vás ide len o jeho dom. 10 Pre­to nebesá nad vami odo­preli rosu a zem odo­prela úrodu. 11 Pri­volal som suchotu na zem a na vr­chy, i na obilie a na mušt, na olej a na všet­ko, čo vy­dáva zem, na človeka i na dobytok, a na všet­ko, čo sa zís­kava rukami. 12 Zerubábel, syn Šeal­tiélov, a veľkňaz Józua, syn Jócádakov, a všetok os­tat­ný ľud po­slúch­li hlas Hos­podina, svoj­ho Boha, a slová proroka Ag­gea, lebo ho po­slal Hos­podin, ich Boh, a ľud sa bál Hos­podina. 13 Hos­podinov po­sol Ag­ge­us tak­to pre­hovoril k ľudu v zmys­le po­sols­tva Hos­podinov­ho: Ja som s vami, hovorí Hos­podin. 14 Po­tom Hos­podin po­vzbudil ducha jud­ského mies­to­držiteľa Zerubábela, syna Šeal­tiélov­ho, ducha veľkňaza Józuu, syna Jócádakov­ho, a ducha všet­kého os­tat­ného ľudu, a dali sa do práce na dome Hos­podina moc­nos­tí, svoj­ho Boha, 15 dvad­siateho štvr­tého dňa šies­teho mesiaca.

EvanjelickýHaggeus1