EvanjelickýSofoniáš1

Sofoniáš

Súd nad národmi a nad Júdom1 Slovo Hos­podinovo, ktoré za­znelo Sofoniášovi, synovi Kúšího, syna Gedal­jov­ho, syna Amar­jov­ho, syna Chiz­kijov­ho, za čias jud­ského kráľa Joziáša, syna Ámónov­ho. 2 Dočis­ta zmetiem všet­ko zo zeme - znie výrok Hos­podinov. 3 Zmetiem človeka i zvieratá, zmetiem nebes­ké vtác­tvo i mor­ské ryby, i po­horšenie s bez­božník­mi, a vy­kynožím ľudí zo zeme - znie výrok Hos­podinov. 4 Vztiah­nem ruku na Júdu i na všet­kých obyvateľov Jeruzalema. Vy­kynožím z toh­to mies­ta zvyšky po Baalovi i meno žrecov spolu s kňaz­mi, 5 aj tých, čo sa na nás­trešiach nebes­kému voju klaňajú, čo klaňajú sa pri­sahajúc Hos­podinovi, aj na Mil­kóma pri­sahajú; 6 aj tých, ktorí sa od­vrátili od Hos­podina a Hos­podina nehľadajú, ani sa po Ňom ne­pýtajú. 7 Ticho pred Hos­podinom, Pánom, lebo blíz­ky je deň Hos­podinov, lebo Hos­podin pri­pravil obeť, po­svätil svojich po­volaných. 8 V deň Hos­podinovej obete po­tres­tám kniežatá i synov kráľov­ských i všet­kých odetých do odevu cudzozem­cov. 9 V ten deň po­tres­tám všet­kých, ktorí pre­skakujú prah, ktorí na­pĺňajú dom svojich pánov násilím a pod­vodom. 10 V ten deň - znie výrok Hos­podinov - sa ozve volanie o po­moc od Ryb­nej brány, kvílenie z druhej strany a veľký tres­kot od pahor­kov. 11 Kvíľte, obyvatelia kot­liny, veď všetok kramár­sky ľud bude umlčaný a vy­hladený, všet­ci, ktorí vážia strieb­ro. 12 V tom čase pre­kutám Jeruzalem lam­pami a po­tres­tám mužov, ktorí bez­starost­ne sedia nad svojimi kvas­nicami a v srd­ciach si hovoria: Hos­podin ne­urobí ani dob­ré, ani zlé. 13 Ich bohat­stvo bude korisťou, ich domy pu­statinou. Vy­stavajú domy, ale nebudú v nich bývať; aj vinice si vy­sadia, ale víno z nich nebudú piť. Veľký deň Hospodinov14 Blíz­ko je veľký deň Hos­podinov, blíz­ko, a veľmi sa náh­li. Čuj! Hos­podinov deň je tr­p­ký; kričať v ňom bude hr­dina. 15 Dňom prch­kos­ti bude ten deň, dňom súženia a ties­ne, dňom trosiek a pus­tošenia, dňom tmy a tem­noty, dňom ob­lakov a mrákavy, 16 dňom trúbenia a voj­nového kriku proti opev­neným mes­tám, proti vy­sokým cim­buriam. 17 Úz­kosťou zo­vriem ľudí a budú chodiť ako slepí, lebo zhrešili proti Hos­podinovi. Ich krv bude vy­liata ako prach, ich mäso ako hnoj. 18 Ani ich strieb­ro a zlato ich nebude môcť za­chrániť. V deň prch­kos­ti Hos­podinovej v plameňoch Jeho žiar­livos­ti celá zem bude strávená. Lebo ú­pl­ný a náh­ly koniec pri­praví všet­kým obyvateľom zeme.