EvanjelickýÁmos4

Ámos

Hrozba izraelským ženám1 Počuj­te toto slovo, kravy bášán­ske, čo ste na vr­chu Samárie a utláčate slabých, ubíjate chudob­ných a svojim manželom hovoríte: Dones­te a na­pijeme sa! 2 Hos­podin, Pán, pri­sahal na svoju svätosť: Hľa, prídu na vás dni, že vás od­nesú na hákoch a vaše po­tom­stvo na udiciach. 3 Vy­j­dete trh­linami každá osobit­ne a budete od­hodené na Cher­món - znie výrok Hos­podinov. Proti nepravej zbožnosti4 Choďte do Bételu a hrešte, do Gil­gálu, a hrešte ešte viac; za rána prinášaj­te svoje obete a na tretí deň svoje desiat­ky. 5 Za­páľte obeť vďaky z kvaseného, na­hlas vy­hlasuj­te dob­rovoľné obete, pre­tože tak to máte radi, Iz­rael­ci - znie výrok Hos­podina, Pána. Neochota Izraela obrátiť sa6 Spôsobil som, že ste ne­mali nič pod zuby vo všet­kých vašich mes­tách a že ste mali nedos­tatok chleba na všet­kých vašich mies­tach, no ku mne ste sa ne­vrátili - znie výrok Hos­podinov. 7 Za­držal som vám dážď ešte tri mesiace pred žat­vou. Dával som dážď na jed­no mes­to, na druhé mes­to som dážď nedal. Na jed­nu roľu pršalo, a roľa, na ktorú ne­pršalo, vy­sch­la. 8 Dve, tri mes­tá vliek­li sa k inému mes­tu na­piť sa vody, ale neboli uspokojené. No ku mne ste sa ne­vrátili - znie výrok Hos­podinov. 9 Bil som vás sneťou a hr­dzou, vy­sušil som vaše záh­rady aj vinice; vaše figov­níky a olivy obžrali kobyl­ky. No ku mne ste sa ne­vrátili - znie výrok Hos­podinov. 10 Po­slal som na vás mor ako na Egypt, po­bil som mečom vašich mláden­cov, dal som od­vliecť do zajatia vaše kone a spôsobil som, aby zápach vášho tábora stúpal vám do nosa. No ku mne ste sa ne­vrátili - znie výrok Hos­podinov. 11 Vy­vrátil som vás, ako Boh vy­vrátil Sodomu a Gomoru, takže ste boli ako hlaveň vy­tr­hnutá z ohňa. No ku mne ste sa ne­vrátili - znie výrok Hos­podinov. 12 Pre­to tak­to naložím s tebou, Iz­rael! A keďže tak­to naložím s tebou, pri­prav sa, Iz­rael, na stret­nutie so svojím Bohom. 13 Lebo, hľa, Tvor­ca vr­chov a Ten, čo stvoril vietor, dáva po­znať človeku svoje myšlien­ky. On tvorí svitanie i tmu a kráča po výšinách zeme, Jeho meno je Hos­podin, Boh moc­nos­tí.

EvanjelickýÁmos4