EvanjelickýÁmos1

Ámos

1 Slová Ámosa, jed­ného z chovateľov oviec v Tekóe, ktoré prijal vo videní o Iz­raeli za čias jud­ského kráľa Uziju a za čias iz­rael­ského kráľa Járobeáma, syna Jóášov­ho, dva roky pred zeme­trasením. Boží súd nad susednými národmi2 I po­vedal: Hos­podin hromží zo Si­ona a ozýva sa z Jeruzalema; nivy pas­tierov väd­nú, vr­chol Kar­melu usychá. 3 Tak­to vraví Hos­podin: Pre tri prie­stup­ky Damas­ku - ba pre štyri - to ne­od­vrátim, pre­tože mlátili Gileád želez­nými cep­mi. 4 Zošlem oheň na dom Chazáélov, ten strávi paláce Ben­hadada. 5 Roz­lámem závoru Damas­ku, vy­hubím obyvateľov z údolia Áven a držiteľa žez­la Bét-Édenu, do zajatia v Kíre pôj­de sýr­sky národ - hovorí Hos­podin. 6 Tak­to vraví Hos­podin: Pre tri prie­stup­ky Gazy - ba pre štyri - to ne­od­vrátim, pre­tože všet­kých od­vliek­li do zajatia, aby ich vy­dali na­pos­pas Edómu. 7 Zošlem oheň na hrad­by Gazy, ten strávi jej paláce. 8 Vy­hubím obyvateľov Ašdódu a držiteľa žez­la Aškalónu, siah­nem rukou na Ek­rón a zhynie zvyšok Filištín­cov - hovorí Hos­podin, Pán. 9 Tak­to vraví Hos­podin: Pre tri prie­stup­ky Týru - ba pre štyri - to ne­od­vrátim, pre­tože vy­dali všet­kých na­pos­pas Edómu a ne­pamätali na brat­skú zmluvu. 10 Zošlem oheň na hrad­by Týru, ten strávi jeho paláce. 11 Tak­to vraví Hos­podin: Pre tri prie­stup­ky Edómu - ba pre štyri - to ne­od­vrátim, pre­tože mečom stíhal svoj­ho brata a súcit v sebe udusil. Vo svojom hneve ne­pres­taj­ne zúril a svoju zlosť ud­ržiaval naveky. 12 Zošlem oheň na Téman, ten strávi paláce Boc­ry. 13 Tak­to vraví Hos­podin: Pre tri prie­stup­ky Am­món­cov - ba pre štyri - to ne­od­vrátim, pre­tože párali tehot­né ženy Gileádu, aby rozšírili územie. 14 Za­pálim oheň na hrad­bách Rab­by, ten strávi jej paláce - za bojového po­kriku v deň bit­ky, za búr­ky v deň po­vích­rice. 15 Ich kráľ pôj­de do zajatia spolu so svojimi kniežatami - hovorí Hos­podin.

EvanjelickýÁmos1