EvanjelickýÁmos8

Ámos

Kôš s ovocím1 Toto mi ukázal Hos­podin, Pán: Aj­hľa, kôš zrelého ovocia. 2 I riekol: Čo vidíš, Ámos? Od­povedal som: Kôš zrelého ovocia. I riekol mi Hos­podin: Do­zrel ku kon­cu môj ľud iz­rael­ský, už mu viac ne­od­pus­tím. 3 Kvílivo budú znieť spevy v paláci v onen deň - znie výrok Hos­podina, Pána - na každom mies­te bude mnoho mŕt­vol, ktoré v tichos­ti po­hodia. Proti úžere4 Čuj­te toto: Vy, ktorí gniavite chudob­ných a nivočíte bedárov v krajine! 5 Hovoríte: Kedy prej­de nov­mesiac, aby sme moh­li predávať obilie, a deň sviatočného od­počin­ku , aby sme ot­vorili obil­nice, zmenšovali mieru a zvyšovali cenu i pod­vod­ne falšovali váhu, 6 aby sme za peniaze kupovali bedárov a chudob­ných za pár topánok, aby sme plevy predávali ako zrno! 7 Pri­sahal Hos­podin na slávu Jákobovu: Ani na jeden z vašich činov ni­kdy nezabud­nem. 8 Či sa ne­musí pre­to za­triasť zem a smútiť každý jej obyvateľ, zdvih­núť sa celá ako Níl a zmietať sa i kles­núť ako veľtok Egyp­ta? 9 V ten deň - znie výrok Hos­podina, Pána - sln­ku dám za­pad­núť na polud­nie a za­halím tem­notou zem za jas­ného dňa. 10 Vaše sviat­ky pre­mením na smútok a všet­ky vaše pies­ne na žalo­spev; na všet­ky bed­rá dám vrecovinu, na každú hlavu plešinu; učiním z toho akoby smútok za jediným synom a koniec toho ako tr­p­ký deň. Hlad a smäd po slove Božom11 Hľa, pri­chádzajú dni - znie výrok Hos­podina, Pána - keď pošlem na zem hlad. Nie hlad po chlebe, ani smäd po vode, ale po počúvaní Hos­podinových slov. 12 Putovať budú od mora k moru, od severu k východu sa budú túlať, aby hľadali slovo Hos­podinovo, ale ho nenáj­du. 13 V ten deň omd­lejú od smädu krás­ne pan­ny i mláden­ci. 14 Tí, čo pri­sahajú na samár­sku bohyňu Ašímu a vravia: Akože žije tvoje božs­tvo, Dán, akože žije tvoj miláčik, Beér-Šeba! pad­nú a ne­vs­tanú viac.

EvanjelickýÁmos8