EvanjelickýÁmos9

Ámos

Videnie o zrúcaní svätyne1 Videl som Pána stáť nad ol­tárom. Riekol: Udri na hlavicu, až sa prahy za­trasú! Po­od­tínaj im všet­kým hlavy, a tých, čo zo­stanú, ja po­bijem mečom; ani jeden z nich ne­unik­ne, nezach­ráni sa ani jeden. 2 Keby prenik­li do pod­svetia, aj od­tiaľ ich moja ruka vez­me; keby vy­stúpili na nebesá, aj od­tiaľ ich zvrh­nem. 3 Keby sa skryli na vr­chole Kar­melu, aj tam ich vy­hľadám a po­beriem. Keby sa skryli pred mojím zrakom na dno mora, aj tam pri­kážem hadovi, aby ich uštipol. 4 Keby šli do zajatia pred svojimi ne­priateľmi, aj tam pri­kážem meču, aby ich po­bil. Upriem na nich svoj zrak na ich nešťas­tie, a nie na dob­ro. 5 Pán, Hos­podin moc­nos­tí, dotýka sa zeme, a tá sa rozp­lýva; trúch­lia všet­ci jej obyvatelia; zdvih­ne sa celá ako Níl a kles­ne ako veľtok Egyp­ta. 6 On na nebesiach stavia svoje hor­né siene a svojej klen­be zá­klady položil na zemi. On pri­voláva vody mor­ské a vy­lieva ich na po­vrch zeme. Hos­podin je Jeho meno. Očistný súd7 Či nie ste pre mňa, vy Iz­rael­ci, toľko ako Kúšij­ci? - znie výrok Hos­podinov. Ne­vyviedol som Iz­rael z Egyp­ta ako Filištín­cov z Kaf­tóru a Sýrčanov z Kíru? 8 Hľa, oči Hos­podinove sú upreté na hriešne kráľov­stvo; vy­hladím ho z po­vr­chu zeme. No ne­zničím ú­pl­ne dom Jákobov - znie výrok Hos­podinov. 9 Lebo, hľa, vy­dám roz­kaz a za­trasiem domom Iz­raela medzi všet­kými národ­mi, ako sa trasie riečicou, takže ani kamienok ne­prepad­ne na zem. 10 Pod mečom zo­mrú všet­ci hriešnici môj­ho ľudu, ktorí hovoria: Ne­prib­líži sa, nezasiah­ne nás po­hroma. Budúca spása Božieho ľudu11 V ten deň po­stavím roz­pad­nutý stánok Dávidov, jeho trh­liny za­murujem a po­stavím jeho roz­valiny. Vy­budujem ho ako za dáv­nych čias, 12 aby zau­jali to, čo zo­stalo z Edómu, a všet­ky národy, ktoré sa nazývajú podľa môj­ho mena - znie výrok Hos­podina, ktorý to vy­koná. 13 Aj­hľa, pri­chádzajú dni - znie výrok Hos­podinov - keď oráč do­honí žen­ca a lisovač hroz­na roz­sievača, vr­chy budú vlh­núť muštom a všet­ky kop­ce sa roz­tekať. 14 Zmením údel môj­ho ľudu, Iz­raela: oni vy­stavajú spus­tošené mes­tá a v nich budú bývať, vy­sadia vinice a z nich budú piť víno, spravia si záh­rady a jesť budú ovocie z nich. 15 Za­sadím ich do ich pôdy, a nebudú už vy­tr­hnutí z pôdy, ktorú som im dal, vraví tvoj Boh, Hos­podin.

EvanjelickýÁmos9