EvanjelickýÁmos5

Ámos

Žalospev nad Izraelom1 Počuj­te toto slovo, ktoré ja vznášam nad vami ako žalo­spev, dom Iz­raela! 2 Pad­la, a ne­povs­tane viac pan­na Iz­rael, opus­tená leží na svojej zemi, ne­má ju kto po­staviť. 3 Lebo tak­to vraví Hos­podin, Pán: Mes­tu, ktoré vy­j­de s tisíc mužmi, ostane sto, a tomu, čo tiah­lo zo stoma, ostane desať pre dom Iz­raela. 4 Lebo tak­to vraví Hos­podin domu Iz­raela: Mňa hľadaj­te, a budete žiť! 5 Ne­vyhľadávaj­te Bétel a do Gil­gálu nechoďte! Do Beér-Šeby ne­putuj­te! Veď Gil­gál pôj­de do zajatia a Bétel vy­j­de nav­nivoč. 6 Hľadaj­te Hos­podina, a budete žiť: inak prenik­ne do Jozefov­ho domu ako oheň, strávi ho, a nebude mať ni­koho, kto by uhasil Bétel. 7 Beda tým, ktorí pre­mieňajú právo na palinu a spravod­livosť hádžu na zem. 8 Ten, ktorý učinil Plejády i Ori­on, ktorý pre­mieňa tem­notu na ráno a deň za­temňuje v noc, Ten, ktorý pri­voláva vody mor­ské a vy­lieva ich na vrch zeme, volá sa Hos­podin; 9 On do­púšťa skazu na sil­ného, a skaza príde na pev­nosť. 10 Nenávidia toho, kto v bráne správ­ne súdi, a v ošk­livos­ti majú toho, kto prav­du hovorí. 11 Pre­tože gniavite slabého a dáv­ky obilia beriete od neho: aj keď ste si po­stavili kvád­rové domy, pred­sa v nich bývať nebudete; vy­sadili ste vzác­ne vinice, ale víno z nich piť nebudete. 12 Lebo viem, že je vašich prie­stup­kov mnoho a počet­né sú vaše hriechy, sužujete spravod­livého a beriete ú­plat­ky, i chudob­ných od­tláčate v bráne od práva. 13 Pre­to roz­um­ný mlčí v takýto čas, lebo je to čas zlý. 14 Hľadaj­te dob­ro, a nie zlo, aby ste moh­li žiť, a tak Hos­podin, Boh moc­nos­tí, bude s vami, ako ste hovorili. 15 Zlo maj­te v nenávis­ti, miluj­te dob­ro a uplatňuj­te právo v bráne. Azda sa zmiluje Hos­podin, Boh moc­nos­tí, nad zvyškom Jozefovým. 16 Pre­to tak­to vraví Hos­podin, Boh moc­nos­tí, Pán: Na všet­kých námes­tiach za­znie žalo­spev, na všet­kých uliciach budú hovoriť: Beda, beda! a vy­zvú oráča k smút­ku a nariekačov k žalo­spevu. 17 I za­znie žalo­spev po všet­kých viniciach, keď prej­dem tvojím stredom, hovorí Hos­podin. Deň Hospodinov18 Beda vám, ktorí si žiadate Hos­podinov deň! Načo vám je deň Hos­podinov? On tem­notou je, a nie svet­lom: 19 ako keď nie­kto uteká pred levom, a stret­ne ho med­veď, alebo voj­de do domu, oprie sa rukou o stenu, a uštip­ne ho had. 20 Či nie je Hos­podinov deň tmou bez svet­la a mrákavou bez jasu? Nepravá bohoslužba21 Nenávidím, za­vr­hujem vaše sviat­ky, ne­znášam vôňu vašich zhromaždení. 22 Keď mi prinášate spaľované obete, vo vašich daroch ne­mám záľubu, na obete spoločen­stva z vašich tučných zvierat sa ne­poz­riem. 23 Preč odo mňa s hlukom vašich pies­ní! Nech­cem počuť hud­bu tvojich hárf! 24 Ale nech sa právo valí ako vody a spravod­livosť ako stály po­tok! 25 Či ste mi prinášali obete a dary štyrid­sať rokov na púšti, dom Iz­raela? 26 No ponesiete Sak­kuta, svoj­ho kráľa, a Kévána, svoj­ho boha hviezd, svoje mod­ly, čo ste si spravili, 27 a od­vediem vás do zajatia za Damask, hovorí Hos­podin; Boh moc­nos­tí je Jeho meno.

EvanjelickýÁmos5