EvanjelickýÁmos3

Ámos

Prorokovo slovo je Božím slovom1 Počuj­te toto slovo, ktoré Hos­podin vy­riekol proti vám, Iz­rael­ci, proti celému rodu, ktorý som vy­viedol z Egyp­ta. 2 Len vás som si vy­volil zo všet­kých čeľadí zeme, pre­to vás po­tres­tám za všet­ky vaše viny. 3 Či idú dvaja po­spolu, ak sa nedohod­li? 4 Či za­reve lev v lese, ak ne­má korisť? Či sa levíča ozve z br­lohu, ak nič nechytilo? 5 Či pad­ne vták do siete na zem, ak nieto náv­nady? Či sa sieť zdvih­ne zo zeme, ak nič ne­ukoris­tí? 6 Či za­trúbia v mes­te na trúbu, že by sa ľud nenaľakal? Či sa stane v mes­te niečo zlé, že by to ne­spôsobil Hos­podin? 7 Pre­tože Hos­podin, Pán, ne­učiní nič bez toho, že by ne­vyjavil svoj zámer svojim služob­níkom, prorokom. 8 Lev reve, kto by sa nebál, Hos­podin, Pán, hovorí, kto by ne­prorokoval? Božie tresty9 Rozh­lás­te v palácoch Asýrie, v palácoch Egyp­ta, a vrav­te: Zhromaždite sa na vr­chy Samárie a všim­nite si veľký zhon v nej, ú­tlak upro­stred nej. 10 Ne­vedia správ­ne konať - znie výrok Hos­podinov - hromadia násilie a kriv­du vo svojich palácoch. 11 Pre­to - tak­to vraví Hos­podin, Pán - ne­priateľ ob­kľúči krajinu, po­zbaví ťa sily a tvoje paláce budú vy­plienené. 12 Tak­to vraví Hos­podin: Ako za­chraňuje pas­tier z tlamy leva dve steh­ná alebo kus ucha, tak budú za­chránení Iz­rael­ci, ktorí si sedia v Samárii na nád­her­ných lôžkach a na damas­kovej po­hov­ke. 13 Čuj­te a svedčte proti domu Jákobov­mu - znie výrok Hos­podina, Boha moc­nos­tí: 14 V deň, keď po­tres­tám Iz­rael pre jeho prie­stup­ky, po­tres­tám ho pre bétel­ské ol­táre, rohy ol­tára budú odťaté a popadajú na zem. 15 A ud­riem zim­ným domom o let­ný dom, takže zanik­nú domy zo slonoviny a zmiz­nú veľké domy - znie výrok Hos­podinov.

EvanjelickýÁmos3