RoháčekTítovi1

Títovi

Pozdrav. Káže ustanoviť starších. Aký má byť biskup.1 Pavel, sluha Boží, ale apoštol Ježiša Kris­ta podľa viery vy­volených Božích a podľa známosti prav­dy, p­rav­dy podľa po­božnos­ti, 2 na nádeji večného života, ktorý za­sľúbil ne­klam­ný Bôh pred večnými časy 3 a zjavil vo svojich vlast­ných časoch svoje slovo kázňou, ktorou som ja po­verený podľa nariadenia nášho Spasiteľa Boha, 4 Títovi, s­voj­mu pravému dieťaťu podľa obec­nej viery: milosť, milo­sr­den­stvo a po­koj od Boha Otca a od Pána Ježiša Kris­ta, nášho Spasiteľa. 5 Nato som ťa zanechal na Kréte, aby si to, čo ešte chýba, uviedol do poriad­ku, a po mes­tách ustanovil starších, ako som ti nariadil, 6 že ak je nie­kto bez úhony, muž jed­nej ženy, má deti veriace, nie také, na ktoré žalujú, že sú pros­topašné alebo ne­pod­daj­né. 7 Lebo bis­kup, dozor­ca sboru, musí byť bez­úhon­ný, jako Boží hos­podár, nie svoj­voľný, nie hnevivý, nie pijan vína, nie bit­kár, nie žiados­tivý mrz­kého zis­ku, 8 ale po­hos­tin­ný, milov­ník dob­rého, roz­um­ný, spraved­livý, svätý, zdržan­livý 9 a ktorý sa drží ver­ného slova, podľa učenia, aby mal moc aj na­pomínať v zdravom učení a tres­tať tých, ktorí protirečia. Nepoddajných umlčať. Smutné svedoctvo Kréťanom. Čistým čisté.10 Lebo je mnoho i ne­pod­daj­ných, már­nom­luv­ných a zvoditeľov mys­le, naj­mä tí z ob­riez­ky, 11 ktorým treba za­pchať ús­ta, ktorí pre­vracajú celé domy učiac, čo sa ne­má, pre mrz­ký zisk. 12 Ktosi z nich, ich vlast­ný prorok, po­vedal: Kréťania boli a sú vždycky lhári, zlé zvieratá, lenivé bruchá. 13 To svedoc­tvo je prav­divé. A pre tú príčinu ich prís­ne tres­ci, aby boli zdraví vo viere 14 a ned­bali na židov­ské báj­ky a na pri­kázania ľudí, ktorí sa od­vracajú od prav­dy. 15 Všet­ko je čis­té čis­tým, ale poškvr­neným a ne­ver­ným nie je nič čis­té, ale poškvr­nená je aj ich myseľ aj ich svedomie. 16 Vy­znávajú, že znajú Boha, a skut­kami ho zapierajú ohav­ní súc a ne­pos­lušní, k ni­ktorému dob­rému skut­ku nedokázaní.

RoháčekTítovi1