RoháčekTítovi1,5

Títovi 1:5

Nato som ťa zanechal na Kréte, aby si to, čo ešte chýba, uviedol do poriad­ku, a po mes­tách ustanovil starších, ako som ti nariadil,


Verš v kontexte

4 Títovi, s­voj­mu pravému dieťaťu podľa obec­nej viery: milosť, milo­sr­den­stvo a po­koj od Boha Otca a od Pána Ježiša Kris­ta, nášho Spasiteľa. 5 Nato som ťa zanechal na Kréte, aby si to, čo ešte chýba, uviedol do poriad­ku, a po mes­tách ustanovil starších, ako som ti nariadil, 6 že ak je nie­kto bez úhony, muž jed­nej ženy, má deti veriace, nie také, na ktoré žalujú, že sú pros­topašné alebo ne­pod­daj­né.

späť na Títovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 Nato som ťa zanechal na Kréte, aby si to, čo ešte chýba, uviedol do poriad­ku, a po mes­tách ustanovil starších, ako som ti nariadil,

Evanjelický

5 Nato som ťa nechal na Kréte, aby si usporiadal, čo ešte nebolo (zriadené), a po mes­tách ustanovil starších, ako som ti pri­kázal:

Ekumenický

5 Pre­to som ťa nechal na Kréte, aby si dal do poriad­ku, čo ešte treba, a aby si v mestách ustanovil starších, ako som ti pri­kázal:

Bible21

5 Ne­chal jsem tě na Krétě pro­to, abys dal do pořádku to, co ještě zbývá, a pod­le mých po­kynů us­tanovil po měs­tech starší.