RoháčekTítovi2

Títovi

Ako sa chovať naproti starším i mladším. Sám byť príkladom. O sluhoch.1 Ale ty hovor, čo sa svedčí zdravému učeniu. 2 Starší mužovia nech sú triez­vi, vážni, roz­um­ní, zdraví vo viere, lás­ke, tr­pez­livos­ti. 3 Staršie ženy tak podob­ne, v držaní sa jako svedčí svätým, nie po­mluvačné ani zo­tročené mnohému vínu, ktoré učia tomu, čo je dob­ré a krás­ne, 4 aby učily mladé ženy rozumu, aby milovaly s­vojich mužov, aby milovaly s­voje deti, 5 aby boly roz­um­né, cud­né, opat­rujúce domác­nosť, dob­ré, pod­riaďujúce sa vlast­ným mužom, aby sa nerúhali slovu Božiemu. 6 Mladších tak­tiež na­pomínaj, aby boli roz­um­ní, 7 a p­ri tom sám seba vo všet­kom dávaj za prí­klad dob­rých skut­kov, v učení ne­porušenosť, zbožnú vážnosť, 8 slovo zdravé, ktoré by ne­mohol ni­kto od­súdiť, aby sa ten, kto je z protiv­nej strany, za­han­bil ne­majúc čo zlého vravieť o vás. 9 Sluhovia vlast­ným pánom sa pod­riaďovať a ľúbiť sa im vo všet­kom; nech ne­od­hovárajú, 10 ne­ok­rádať, ale pre­ukazovať celú dob­rú ver­nosť, aby vo všet­kom zdobili učenie nášho Spasiteľa Boha. Milosť Božia spasiteľná.11 Lebo sa zjavila milosť Božia, spasiteľná všet­kým ľuďom, 12 ktorá nás vy­učuje, aby sme sa od­riek­li bez­božnos­ti a svet­ských žiados­tí a aby sme roz­um­ne a spraved­live a po­božne žili na tom­to svete 13 očakávajúc blaho­slavenú nádej a príchod slávy veľkého Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Kris­ta, 14 ktorý dal sám seba za nás, aby si nás vy­kúpil od každej ne­právos­ti a očis­til sebe ľud zvlášt­ny, hor­livý dob­rých skut­kov. 15 To hovor a na­pomínaj a kar­haj s celým právom roz­kazovať. Nech ni­kto tebou ne­pohŕda.

RoháčekTítovi2