Roháček2. Timoteovi4

2. Timoteovi

Napomenutie k vernosti. Ľud sa odvráti od pravdy k bájkam.1 Tedy ja osvedčujem pred Bohom a p­red Pánom Ježišom Kris­tom, ktorý má súdiť živých i mŕt­vych za svoj­ho príchodu a za svoj­ho kráľov­stva: 2 Káž slovo, pri­stupuj v pravý i ne­pravý čas, kar­haj, tres­ci, na­pomínaj s celou zhovievavosťou a s učením. 3 Lebo bude čas, keď ne­znesú zdravého učenia, ale podľa vlast­ných žiados­tí budú si hromadiť učiteľov, lebo ich budú svr­bieť uši, 4 a od­vrátia uši od prav­dy a ob­rátia sa k báj­kam. 5 Ale ty buď triez­vy vo všet­kom trp, čo prij­de zlé, konaj dielo evan­jelis­tu, vy­konaj svoju službu. Výborný boj skoro dobojovaný.6 Lebo ja som už po kuse obetovaný liatou obeťou a čas môj­ho od­chodu sa už do­stanovil. 7 Bojoval som dob­rý boj, beh som do­konal, vieru som za­choval. 8 Za tým­to už mi je od­ložená koruna spraved­livos­ti, ktorú mi dá Pán od­platou v ten deň, on, ten spraved­livý sud­ca, a nie len mne, ale aj všet­kým, ktorí milujú jeho príchod. Démas. Zprávy. Alexander.9 Usiluj sa, aby si skoro prišiel za mnou. 10 Lebo Démas ma opus­til za­milujúc si terajší svet a išiel do Tesaloniky, Kres­cens do Galácie, Títus do Dal­mácie. 11 Lukáš je samot­ný so mnou. Mar­ka poj­mi a do­veď so sebou, lebo mi je veľmi užitočný k službe. 12 Tychika som po­slal do Efezu. 13 Plášť, ktorý som nechal v Tro­ade u Kar­pa, vez­mi, keď poj­deš sem, aj knihy, naj­mä per­gament. 14 Kot­lár Alexan­der mi spôsobil mnoho zlého. Nech mu do­platí Pán podľa jeho skut­kov, 15 ktorého sa aj ty vy­stríhaj, lebo sa veľmi protivil našim slovám. 16 Pri mojej pr­vej ob­rane nebol ni­kto so mnou, ale ma všet­ci opus­tili. Nech im to neni počítané. 17 Ale Pán stál pri mne a po­sil­nil ma, aby mnou bola plne vy­konaná kázeň evanjelia, a aby ho počuly všet­ky národy, a bol som vy­tr­hnutý z tlamy ľva, 18 aj ma vy­trh­ne Pán a za­chová od každého skut­ku zlého a za­chráni a uvedie do svoj­ho nebes­kého kráľov­stva, ktorému sláva na veky vekov. Ameň. Pozdravy.19 Po­zdrav Pri­sku aj Ak­vilu aj Oneziforov dom. 20 Eras­tus zo­stal v Korin­te. A Trofima som zanechal v Miléte ne­moc­ného. 21 Usiluj sa, aby si prišiel pred zimou. Po­zdravuje ťa Eubulus aj Pudens aj Linus aj Klau­dia i všet­ci bratia. 22 Pán Ježiš Kris­tus nech je s tvojím duchom. Milosť s vami. Ameň.