RoháčekTítovi1,8

Títovi 1:8

ale po­hos­tin­ný, milov­ník dob­rého, roz­um­ný, spraved­livý, svätý, zdržan­livý


Verš v kontexte

7 Lebo bis­kup, dozor­ca sboru, musí byť bez­úhon­ný, jako Boží hos­podár, nie svoj­voľný, nie hnevivý, nie pijan vína, nie bit­kár, nie žiados­tivý mrz­kého zis­ku, 8 ale po­hos­tin­ný, milov­ník dob­rého, roz­um­ný, spraved­livý, svätý, zdržan­livý 9 a ktorý sa drží ver­ného slova, podľa učenia, aby mal moc aj na­pomínať v zdravom učení a tres­tať tých, ktorí protirečia.

späť na Títovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 ale po­hos­tin­ný, milov­ník dob­rého, roz­um­ný, spraved­livý, svätý, zdržan­livý

Evanjelický

8 ale po­hos­tin­ný, milov­ník dob­ra, mier­ny, spravod­livý, po­božný, zdržan­livý,

Ekumenický

8 musí byť po­hos­tin­ný, musí milovať dob­ro, musí byť uvážlivý, spravod­livý, po­božný, zdržan­livý.

Bible21

8 ale po­hostinný, mi­lovník dob­ra, roz­vážný, sprave­dlivý, svatý a ukázněný.