RoháčekTítovi1,14

Títovi 1:14

a ned­bali na židov­ské báj­ky a na pri­kázania ľudí, ktorí sa od­vracajú od prav­dy.


Verš v kontexte

13 To svedoc­tvo je prav­divé. A pre tú príčinu ich prís­ne tres­ci, aby boli zdraví vo viere 14 a ned­bali na židov­ské báj­ky a na pri­kázania ľudí, ktorí sa od­vracajú od prav­dy. 15 Všet­ko je čis­té čis­tým, ale poškvr­neným a ne­ver­ným nie je nič čis­té, ale poškvr­nená je aj ich myseľ aj ich svedomie.

späť na Títovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 a ned­bali na židov­ské báj­ky a na pri­kázania ľudí, ktorí sa od­vracajú od prav­dy.

Evanjelický

14 a ne­prid­ržiavali sa židov­ských bájok a príkazov ľudí od­vrátených od prav­dy.

Ekumenický

14 Nech sa ne­pridŕžajú židov­ských bájí a pri­kázaní ľudí, ktorí sa od­vrátili od prav­dy.

Bible21

14 a ne­zabývají se ži­dov­ský­mi báje­mi a příka­zy li­dí, kteří se od­vracejí od prav­dy.