RoháčekTítovi3

Títovi

Poslušnosť naproti vrchnosti, láskavosť naproti všetkým ľuďom. Márnosť rodoslovia. Rôzne úpravy.1 Upomínaj ich, aby sa pod­riaďovali kniežatám a vr­ch­nos­tiam, aby ich poslúchali a boli hotoví ku každému dob­rému skut­ku, 2 aby sa ni­komu nerúhali, aby neboli svár­liví, ale prívetiví, do­kazujúci celú krot­kú tichosť voči všet­kým ľuďom. 3 Lebo veď aj my sme boli kedysi ne­smysel­ní, ne­pos­lušní, blúdiaci, ot­ročiaci roz­ličným žiados­tiam a roz­košiam a žili sme v zlos­ti a závis­ti, ohyz­dní, nenávidiaci jed­ni druhých. 4 Ale keď sa zjavila dob­rota a ľudomil­nosť nášho Spasiteľa Boha, 5 nie zo skut­kov spraved­livos­ti, ktoré by sme asi my boli činili, ale podľa svoj­ho milo­sr­den­stva nás spasil kúpeľom opät­ného splodenia a ob­novením Svätého Ducha, 6 ktorého vy­lial na nás bohate skr­ze Ježiša Kris­ta, nášho Spasiteľa, 7 aby sme súc ospravedl­není jeho milosťou boli dedičmi podľa nádeje večného života. 8 Ver­né je to slovo, a chcem, aby si o tom o všet­kom pevne do­tvr­dzoval, aby tí, ktorí uverili Bohu, hľadeli konať dob­ré skut­ky. To je to, čo je dob­ré a užitočné ľuďom. 9 Ale bláz­nivým otáz­kam a rodop­ravám, šk­riep­kam a zvadám o ceremónie zákona vyhýbaj, lebo sú ne­užitočné a már­ne. 10 Sek­tár­skeho človeka po jed­nom a po druhom upravení odby 11 vediac, že taký človek je pre­vrátený a hreší súc sám sebou od­súdený. 12 Keď pošlem k tebe Ar­temána alebo Tychika, usiluj sa p­rij­sť za mnou do Ni­kopola, lebo som usúdil, že tam pre­zimujem. 13 Zénu, učeného v zákone, a Apol­la vy­prav snažne na ces­tu, aby im nič nechýbalo. 14 A nech sa i naši učia konať dob­ré skut­ky, kde je toho treba, aby neboli ne­užitoční. 15 Po­zdravujú ťa tí, ktorí sú so mnou, všet­ci. Po­zdrav tých, ktorí nás milujú vo viere. Milosť so všet­kými vami! Ameň.

RoháčekTítovi3