Roháček2. Timoteovi1

2. Timoteovi

Pozdrav. Modlitba za Timotea, túžba po ňom. Loida, Eunika.1 Pavel, apoštol Ježiša Kris­ta vôľou Božou podľa za­sľúbenia života, ktorý je v Kris­tu Ježišovi, 2 Timote­ovi, milovanému dieťaťu: milosť, milo­sr­den­stvo, po­koj od Boha Otca a od Krista Ježiša, nášho Pána. 3 Ďakujem Bohu, ktorému slúžim od pred­kov v čis­tom svedomí, jako ne­pres­taj­ne mám na teba pamäť vo svojich pros­bách dňom i nocou 4 túžiac ťa vidieť, pamät­livý tvojich sĺz, aby som bol na­pl­nený radosťou, 5 keď sa roz­pomínam na ne­po­krytec­kú vieru, ktorá je v tebe, a ktorá pre­bývala najprv v tvojej starej materi Lo­ide i v tvojej mat­ke Eunike, a som pre­svedčený, že aj v tebe. Pobáda k vernosti vo vznešenom povolaní.6 A pre tú príčinu ťa upomínam, aby si roz­necoval dar Boží, ktorý je v tebe, daný ti vložením mojich rúk. 7 Lebo nám nedal Bôh ducha bojaz­livos­ti, ale moci a lás­ky a zdravého roz­umu. 8 A tak sa nehan­bi za svedoc­tvo nášho Pána ani za mňa, jeho väzňa, ale trp priekorie spolu s evan­jeli­om podľa moci Boha, 9 ktorý nás spasil a po­volal svätým po­volaním, nie podľa našich skut­kov, ale podľa vlast­ného preduloženia a podľa vlast­nej milos­ti, ktorá nám je daná v Kris­tu Ježišovi pred večnými časy, 10 ale zjavená teraz zjavením sa nášho Spasiteľa Ježiša Kris­ta, ktorý za­hladil sm­rť a vy­viedol na svet­lo život a ne­porušiteľnosť skr­ze evan­jelium, 11 cieľom ktorého som ja ustanovený za kazateľa a apoštola a za učiteľa po­hanov, 12 pre ktorú príčinu aj toto tr­pím, ale sa nehan­bím, lebo viem, komu som uveril, aj som pre­svedčený, že má moc os­trážiť to, čo uložil u mňa, do tam­toho dňa. 13 Za vzor zdravých slov maj tie, ktoré si počul odo mňa vo viere a lás­ke, ktorá je v Kris­tu Ježišovi. 14 Krás­ne u teba složené imanie stráž a za­chovaj Svätým Duchom, ktorý pre­býva v nás. Pavel opustený, ale nie od Pána.15 To vieš, že sa od­vrátili odo mňa všet­ci, ktorí sú v Ázii, z ktorých je Fygel­lus a Her­mogenes. 16 Nech dá Pán milo­sr­den­stvo domu Oneziforov­mu, lebo ma mnoho ráz občer­stvil a nehan­bil sa moju reťaz. 17 Ale keď prišiel do Ríma, usilov­ne ma hľadal i našiel. 18 Nech mu dá Pán naj­sť milo­sr­den­stvo od Pána v tam­ten deň! A koľko slúžil v Efeze, ty vieš lepšie.