Roháček2. Timoteovi2

2. Timoteovi

Napomenutia zmocniť sa, učiť, bojovať, pamätať na Pána.1 Ty teda, moje dieťa, moc­nej v milos­ti, ktorá je v Kris­tu Ježišovi. 2 A to, čo si počul odo mňa skr­ze mnohých sved­kov, sver to ver­ným ľuďom, ktorí budú schop­ní aj iných učiť. 3 Ty teda znášaj zlo jako dob­rý vojak Ježiša Kris­ta. 4 Ni­kto, konajúci vojen­skú službu, nezap­letá sa do ob­chodov živ­nos­ti, aby sa ľúbil s­voj­mu vojvodcovi. 5 A keď aj nie­kto zápasí nebude korunovaný, keby nezápasil zákonite. 6 Trud­ne pracujúci roľník má pr­vý do­stať z úrody. 7 Roz­umej, čo hovorím. Lebo nech ti dá Pán roz­um vo všet­kom! 8 Pamätaj na Ježiša Kris­ta, ktorý vstal z mŕt­vych, zo semena Dávidov­ho, podľa môj­ho evan­jelia, 9 v ktorom tr­pím a znášam zlé až po putá jako zločinec, ale slovo Božie nie je po­viazané. 10 Pre­to ne­siem všet­ko tr­pez­livo pre vy­volených, aby aj oni došli spasenia, ktoré je v Kris­tu Ježišovi, s večnou slávou. 11 Ver­né je slovo: Lebo ak sme spolu zo­mreli, budeme spolu aj žiť; 12 ak ­spolu trpezlivo znášame, budeme spolu i kraľovať; ak za­prieme, aj on nás za­prie; 13 ak sme ne­ver­ní, on zo­stáva ver­ný, lebo ne­môže sám seba za­prieť. Zamedzovať škriepky. Hymeneus a Filétus. Nádoby na česť.14 To pri­pomínaj a osvedčuj pred Pánom, Bohom, aby sa nešk­riepili o slová, čo nie je na nič užitočné, a je iba na zkazu tým, ktorí to počúvajú. 15 Usiluj sa, aby si seba pred­stavil do­kázaného Bohu, robot­níka, ktorému sa ne­treba han­biť, ktorý krojí slovo prav­dy, jako sa pat­rí. 16 Ale obec­ným a prázd­nym rečiam vy­hni. Lebo ešte väčšmi po­kročia v bez­božnos­ti, 17 a ich slovo sa bude rozožierať ako rakovina. Z nich je Hymene­us a Filétus, 18 ktorí čo do prav­dy za­blúdili a teraz hovoria, že už bolo vzkriesenie, a pre­vracajú nie­ktorých vieru. 19 Ale pev­ný zá­klad Boží stojí a má túto pečať: Pán zná tých, ktorí sú jeho, a: Nech od­stúpi od ne­právos­ti každý, kto menuje meno Kris­tovo! 20 A vo veľkom dome nie sú len samé zlaté nádoby a striebor­né, ale aj drevené a hlinené, a to jed­ny na česť a jed­ny na nečesť. 21 Keby sa tedy nie­kto vy­čis­til od toho, bude nádobou na česť, po­svätenou, užitočnou hos­podárovi, pri­hotovenou ku každému dob­rému skut­ku. Mladostné žiadosti. Sluha Pánov.22 Ale pred žiadosťami mlados­ti utekaj a žeň sa za spraved­livosťou, vierou, lás­kou a za po­kojom s tými, ktorí vzývajú Pána z čis­tého srd­ca. 23 Ale bláz­nivé a nerozum­né otáz­ky odby vediac, že plodia zvady. 24 A sluha Pánov sa ne­má vadiť, ale má byť prívetivý ku všet­kým, schop­ný učiť a zniesť i zlé, 25 ktorý v krot­kej tichos­ti kar­há tých, ktorý sa protivia, ak by im azda Bôh dal po­kánie po­znať prav­du, 26 a aby zase vy­triez­veli a vy­manili sa z osíd­la diab­lov­ho, ktorí sú lapení od neho robiť jeho vôľu.