Roháček2. Timoteovi1,8

2. Timoteovi 1:8

A tak sa nehan­bi za svedoc­tvo nášho Pána ani za mňa, jeho väzňa, ale trp priekorie spolu s evan­jeli­om podľa moci Boha,


Verš v kontexte

7 Lebo nám nedal Bôh ducha bojaz­livos­ti, ale moci a lás­ky a zdravého roz­umu. 8 A tak sa nehan­bi za svedoc­tvo nášho Pána ani za mňa, jeho väzňa, ale trp priekorie spolu s evan­jeli­om podľa moci Boha, 9 ktorý nás spasil a po­volal svätým po­volaním, nie podľa našich skut­kov, ale podľa vlast­ného preduloženia a podľa vlast­nej milos­ti, ktorá nám je daná v Kris­tu Ježišovi pred večnými časy,

späť na 2. Timoteovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 A tak sa nehan­bi za svedoc­tvo nášho Pána ani za mňa, jeho väzňa, ale trp priekorie spolu s evan­jeli­om podľa moci Boha,

Evanjelický

8 Nehan­bi sa teda za svedec­tvo o našom Pánovi, ani za mňa, Jeho väzňa, ale spolu (so mnou) v moci Božej znášaj protiven­stvá za evan­jelium.

Ekumenický

8 Nehan­bi sa teda za svedec­tvo o našom Pánovi ani za mňa, jeho väzňa, ale spolu so mnou znášaj utr­penie za evan­jelium, po­silňovaný Božou mocou.

Bible21

8 Pro­to se ne­styď za svě­de­ctví naše­ho Pá­na ani za mě, jeho vězně, ale v Boží síle se mnou snášej útrapy pro evange­li­um.