Roháček1. Timoteovi6

1. Timoteovi

Príkazy sluhom. O bludných učiteľoch.1 Sluhovia, všet­ci, ktorí sú pod jar­mom, nech majú vlast­ných pánov za hod­ných všet­kej cti, aby sa ľudia nerúhali menu Božiemu a jeho učeniu. 2 A tí, ktorí majú ver­ných pánov, nech si ich ne­zlahčujú pre­to, že sú bratia, ale nech im tým radšej slúžia, pre­tože ver­ní a milovaní sú tí, ktorí prijímajú to dob­ro­denie. To uč a na­pomínaj. 3 Ak nie­kto inak učí a ne­pri­stupuje k zdravým slovám, s­lovám nášho Pána Ježiša Kris­ta, a k učeniu zod­povedajúcemu po­božnos­ti, 4 je nadutý a nerozumie ničomu, ale chorob­neje na šk­riep­ky a hád­ky o slová, z čoho po­vs­táva závisť, zvada, rúhania, zlé upodoz­rievania, 5 ne­pres­taj­né hašterenia na mys­li porušených ľudí a po­zbavených prav­dy, ktorí sa dom­nievajú, že po­božosť je teles­ný zisk. Od takých sa vzdiaľ. Pravá pobožosť; milovanie peňazí.6 No, je na­ozaj veľkým zis­kom po­božnosť so spokoj­nosťou. 7 Lebo nedonies­li sme ničoho na svet, a je zrejmé, že ani ne­môžeme nič od­niesť. 8 Ale keď máme po­krm a odev, tým sa spokojíme. 9 A tí, ktorí chcú byť bohatí, upádajú do po­kušenia a osíd­la a do mnohých žiados­tí ne­smysel­ných a škod­livých, ktoré po­hružujú ľudí do záhuby a do za­tratenia. 10 Lebo koreňom všet­kého zlého je milovať peniaze, po čom nie­ktorí za­túžili a tak za­blúdili od viery a na­pl­nili sami seba mnohými bolesťami. 11 Ale ty, ó, človeče Boží, utekaj od takých vecí, ale sa žeň za spraved­livosťou, po­božnosťou, vierou, lás­kou, tr­pez­livosťou, krot­kosťou. Bojovať dobrý boj a uchopiť večný život. Veličenie Kráľa kráľov.12 Bojuj dob­rý boj viery, uchop večný život, do ktorého si aj po­volaný a vy­znal si dob­ré vy­znanie pred mnohými sved­kami. 13 Pri­kazujem ti pred Bohom, ktorý oživuje všet­ko, a p­red Kristom Ježišom, ktorý osvedčil dob­ré vy­znanie pred Pont­ským Pilátom, 14 aby si za­choval seba čo do toho pri­kázania ne­poškvr­neného a bezúhonného až do zjavenia sa nášho Pána Ježiša Kris­ta, 15 ktoré ukáže vo vlast­ných časoch ten blaho­slavený a jediný Moc­nár, Kráľ kraľujúcich a Pán panujúcich, 16 ktorý má sám jediný ne­smr­teľnosť a býva v ne­prí­stup­nom svet­le, ktoré ne­videl ni­kto z ľudí ani ne­môže vidieť, ktorému česť a večná sila. Ameň. Príkazy bohatým a o falošnej známosti.17 Bohatým v terajšom veku pri­kazuj, aby neboli vy­sokomyseľní ani aby sa nenadejali na ne­is­totu bohat­stva, ale aby mali nádej na živého Boha, ktorý nám bohate po­skytuje všet­kého na požívanie, 18 aby dob­re činili, bohat­li v dob­rých skut­koch a boli šted­rí, sdiel­ni, 19 takí, ktorí si od­kladajú dob­rý zá­klad do budúc­nos­ti, aby uchopili skutočný, večný život. 20 Ó, Timotee, os­tríhaj imanie, ktoré ti je sverené, od­vracajúc sa od obec­ných rečí prázd­nych a od proti­kladov známos­ti falošného mena, 21 ktorú nie­ktorí vy­znávajúc za­blúdili ohľad­ne viery. Milosť s tebou! Ameň.