Roháček2. Timoteovi3

2. Timoteovi

O posledných dňoch.1 Ale to vedz, že v po­sled­ných dňoch na­stanú nebez­pečné časy. 2 Lebo to budú ľudia, ktorí budú milovať seba, milovať peniaze, chlúbiví, pyšní, rúhaví, rodičom ne­pos­lušní, ne­vďační, boha­prázd­ni, 3 bez lás­ky, ne­smier­liví, po­mluvační, ne­zdržan­liví, divokí, ne­milujúci dob­rého, 4 zrad­ní, náh­li, nadutí, viacej milujúci roz­koše ako milujúci Boha, 5 ktorí majú tvár­nosť po­božnos­ti, ktorí však jej moc za­preli. A tých sa stráň. 6 Lebo z tých sú tí, ktorí vnikajú do domov a zajímajú žien­ky, obťažené hromadou hriechov, vedené roz­ličnými žiadosťami, 7 ktoré sa vždyc­ky učia, ale ni­kdy ne­môžu prij­sť k po­znaniu prav­dy. 8 A jako čo Jan­nes a Jam­bres sa po­stavili proti Mojžišovi, tak sa aj títo staväjú proti prav­de, ľudia, zkazení na mys­li, nedokázaní čo do viery. 9 Ale ďalej ne­pos­túpia, lebo ich nerozum bude zrej­mý všet­kým, ako na­koniec bol i tam­tých. Povzbudenie Timoteovi. O Písme.10 Ale ty si na­sledoval moje učenie, môj spôsob života, úmysel, moju vieru, zhovievavosť, lás­ku, tr­pez­livosť, 11 moje prenasledovania, utr­penia, aké ma stih­ly v An­ti­ochii, v Ikoniu, v Lys­tre, ktoré prena­sledovania som zniesol, a zo všet­kých ma vy­tr­hol Pán. 12 Ale aj všet­kých, ktorí chcú po­božne žiť v Kris­tu Ježišovi, budú prena­sledovať. 13 Ale zlí ľudia a čarodej­ní zá­vrat­níci budú spieť k horšiemu, zvodiaci do bludu i pojatí bludom. 14 Ale ty zo­stávaj v tom, čo mu si sa na­učil a o čom si sa pre­svedčil vediac, od koho si sa na­učil 15 a že od detin­stva znáš sväté pís­ma, ktoré ťa môžu učiniť múd­rym na spasenie skr­ze vieru v Kris­tu Ježišovi. 16 Každé pís­mo, vdýc­hnuté Bohom, je aj užitočné na vy­nau­čovanie, kar­hanie, na­právanie, na výchov­né káz­nenie v spraved­livos­ti, 17 aby bol človek Boží do­konalý, ku každému dob­rému skut­ku pri­pravený.