EvanjelickýTítovi1,5

Títovi 1:5

Nato som ťa nechal na Kréte, aby si usporiadal, čo ešte nebolo (zriadené), a po mes­tách ustanovil starších, ako som ti pri­kázal:


Verš v kontexte

4 Títovi, pravému synovi podľa spoločnej viery. Milosť a po­koj od Boha Otca a Kris­ta Ježiša, nášho Spasiteľa. 5 Nato som ťa nechal na Kréte, aby si usporiadal, čo ešte nebolo (zriadené), a po mes­tách ustanovil starších, ako som ti pri­kázal: 6 ak je nie­kto bez úhony, muž jed­nej ženy, má veriace deti, ktoré nie sú ob­viňované z roz­topašnos­ti a ne­pos­lušnos­ti.

späť na Títovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 Nato som ťa zanechal na Kréte, aby si to, čo ešte chýba, uviedol do poriad­ku, a po mes­tách ustanovil starších, ako som ti nariadil,

Evanjelický

5 Nato som ťa nechal na Kréte, aby si usporiadal, čo ešte nebolo (zriadené), a po mes­tách ustanovil starších, ako som ti pri­kázal:

Ekumenický

5 Pre­to som ťa nechal na Kréte, aby si dal do poriad­ku, čo ešte treba, a aby si v mestách ustanovil starších, ako som ti pri­kázal:

Bible21

5 Ne­chal jsem tě na Krétě pro­to, abys dal do pořádku to, co ještě zbývá, a pod­le mých po­kynů us­tanovil po měs­tech starší.