EvanjelickýTítovi1,14

Títovi 1:14

a ne­prid­ržiavali sa židov­ských bájok a príkazov ľudí od­vrátených od prav­dy.


Verš v kontexte

13 Toto svedec­tvo je prav­divé. Pre to ich prís­ne na­pomínaj, aby ozdraveli vo viere 14 a ne­prid­ržiavali sa židov­ských bájok a príkazov ľudí od­vrátených od prav­dy. 15 Čis­tým je všet­ko čis­té, poškvr­neným a ne­veriacim však nič nie je čis­té, ale myseľ aj svedomie majú poškvr­nené.

späť na Títovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 a ned­bali na židov­ské báj­ky a na pri­kázania ľudí, ktorí sa od­vracajú od prav­dy.

Evanjelický

14 a ne­prid­ržiavali sa židov­ských bájok a príkazov ľudí od­vrátených od prav­dy.

Ekumenický

14 Nech sa ne­pridŕžajú židov­ských bájí a pri­kázaní ľudí, ktorí sa od­vrátili od prav­dy.

Bible21

14 a ne­zabývají se ži­dov­ský­mi báje­mi a příka­zy li­dí, kteří se od­vracejí od prav­dy.