EvanjelickýTítovi3

Títovi

Poslušnosť voči vrchnostiam a miernosť voči všetkým ľuďom1 Pri­pomínaj im, aby boli pod­daní vr­ch­nos­tiam a moc­nos­tiam, po­slúchali ich, boli hotoví do každého dob­rého diela, 2 ni­komu ne­zlorečili, neboli hašteriví, ale prívetiví, do­kazujúc všemožnú mier­nosť všet­kým ľuďom. 3 Lebo aj my sme boli kedysi nerozum­ní [a] ne­pos­lušní; blúdili sme a slúžili žiados­tiam a roz­ličným roz­košiam, trávili sme život v zlobe a v závis­ti; boli sme nenávidení a na­vzájom sme sa nenávideli. 4 Ale keď sa zjavila dob­rota a lás­kavosť nášho Spasiteľa Boha k ľuďom, 5 spasil nás nie pre skut­ky spravod­livos­ti, ktoré sme konali, ale podľa svoj­ho milo­sr­den­stva, (a to) kúpeľom znovuz­rodenia a ob­novením skr­ze Ducha Svätého, 6 ktorého vy­lial na nás hoj­ne skr­ze Ježiša Kris­ta, nášho Spasiteľa, 7 aby, ospravedl­není Jeho milosťou, stali sme sa dedičmi podľa nádeje večného života. 8 Ver­ná to reč, a žiadam si - toto zdôrazňuj: aby tí, čo uverili Bohu, snažili sa konať dob­ré skut­ky. To je dob­ré a užitočné ľuďom. 9 Darom­ným spor­ným otáz­kam, rodok­meňom, svárom a hád­kam o zákone sa vy­hýbaj, lebo sú ne­užitočné a már­ne. 10 Človeka kacíra po jed­nom-dvoch na­pomenutiach ob­chádzaj, 11 uvedomujúc si, že je to pre­vrátenec a hreší, sám sa za­tracujúc. Záver listu12 Keď pošlem k tebe Ar­tema alebo Tychika, ponáhľaj sa ku mne do Ni­kopolisu; roz­hodol som sa totiž tam pre­zimovať. 13 Zéna, učiteľa zákona, a Apol­la vy­stroj starost­livo na ces­tu, aby im nič nechýbalo. 14 Nech sa aj naši (ľudia) učia dob­re konať, keď je po­treb­né, aby neboli bez ovocia. 15 Po­zdravujú ťa všet­ci, ktorí sú so mnou. Po­zdrav tých, čo nás milujú vo viere. Milosť so všet­kými vami! [Amen.]

EvanjelickýTítovi3