EvanjelickýTítovi1,2

Títovi 1:2

na zá­klade nádeje večného života, ktorú prav­divý Boh za­sľúbil pred večnými vek­mi


Verš v kontexte

1 Pavel, služob­ník Boží a apoštol Ježiša Kris­ta podľa viery vy­volených Božích a podľa po­znávania zbožnej prav­dy 2 na zá­klade nádeje večného života, ktorú prav­divý Boh za­sľúbil pred večnými vek­mi 3 a vo vhod­nom čase oznámil svoje slovo vo zves­ti, čo mne bola zverená podľa ustanovenia nášho Spasiteľa Boha -

späť na Títovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 na nádeji večného života, ktorý za­sľúbil ne­klam­ný Bôh pred večnými časy

Evanjelický

2 na zá­klade nádeje večného života, ktorú prav­divý Boh za­sľúbil pred večnými vek­mi

Ekumenický

2 v nádeji na večný život, ktorý pri­sľúbil prav­divý Boh pred večnými vek­mi.

Bible21

2 v na­dě­ji věčného živo­ta. Bůh, který nikdy ne­lže, nám ten­to život za­s­lí­bil před za­čátkem věků