EvanjelickýTítovi1,15

Títovi 1:15

Čis­tým je všet­ko čis­té, poškvr­neným a ne­veriacim však nič nie je čis­té, ale myseľ aj svedomie majú poškvr­nené.


Verš v kontexte

14 a ne­prid­ržiavali sa židov­ských bájok a príkazov ľudí od­vrátených od prav­dy. 15 Čis­tým je všet­ko čis­té, poškvr­neným a ne­veriacim však nič nie je čis­té, ale myseľ aj svedomie majú poškvr­nené. 16 Hovoria, že po­znajú Boha, ale skut­kami (Ho) za­pierajú. Sú ohav­ní a ne­pos­lušní a ničoho dob­rého nie sú schop­ní.

späť na Títovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 Všet­ko je čis­té čis­tým, ale poškvr­neným a ne­ver­ným nie je nič čis­té, ale poškvr­nená je aj ich myseľ aj ich svedomie.

Evanjelický

15 Čis­tým je všet­ko čis­té, poškvr­neným a ne­veriacim však nič nie je čis­té, ale myseľ aj svedomie majú poškvr­nené.

Ekumenický

15 Čis­tým je všet­ko čis­té. Ale poškvr­neným a ne­veriacim nič nie je čis­té, na­opak, poškvr­nený je aj ich roz­um, aj svedomie.

Bible21

15 Čis­tým je vše čis­té; nečis­tým a ne­věřícím však není čis­té nic – ne­mají to­tiž čistou mysl ani svědo­mí.