EvanjelickýPieseň2

Pieseň

1 Som ružou šárón­skou, ľali­ou údolí.
2 Ako ľalia medzi bodľačím, tak je moja milovaná medzi devami.
3 Ako jab­loň medzi stromami lesa, tak je môj milý medzi junák­mi. S túžbou som si sad­la do jeho tône, jeho ovocie je slad­ké môj­mu pod­nebiu.
4 Za­viedol ma do vín­nej piv­nice a lás­ka bola jeho znakom nado mnou.
5 Po­sil­nite ma hroz­novými koláčmi, občer­stvite ma ja­bl­kami, lebo som chorá od lás­ky.
6 Jeho ľavica je pod mojou hlavou a jeho pravica ma ob­jíma.
7 Za­prisahávam vás, dcéry jeruzalem­ské, pri gazelách a poľných jeleniciach, ne­prebúdzaj­te a nerušte lás­ku, kým sama nech­ce!
8 Čuj! Môj milý! Aj­hľa, to on pri­chádza. Vy­stupuje na vr­chy, po­skakuje po pahor­koch.
9 Môj milý podob­ný je gazele alebo mladému jeleňovi; aj­hľa, tu stojí za naším múrom, po­zerá cez ok­no, nazerá cez mreže.
10 Môj milý sa oz­val a po­vedal mi: Vstaň, moja milovaná, krás­ka moja, a poď!
11 Veď hľa, zima sa po­minula, dážď pre­stal, od­tiahol.
12 Kvety sa zjavujú na zemi, pri­blížil sa čas spevu a hlas hrd­ličky počuť v našom kraji.
13 Figov­ník už sfar­bil svoje mladé plody a kvit­núci vinič roz­dáva vôňu. Vstaň, moja milovaná, krás­ka moja, a poď!
14 Holubica moja, v skal­ných zákutiach a v skrýši prík­rych svahov ukáž mi svoju tvár. Daj mi počuť svoj hlas; lebo tvoj hlas je príjem­ný a tvoja tvár je spanilá.
15 Po­chytaj­te nám líšky, maličké líšky, ktoré ničia vinice; naše vinice práve kvit­nú.
16 Môj milý pat­rí mne, ja pat­rím jemu, jemu, čo pasie medzi ľaliami.
17 Skôr, ako za­veje večer­ný vánok a zmiz­nú tiene, vráť sa, milý môj, a podob­ný buď gazele alebo mladému jeleňovi na vr­choch béter­ských!

EvanjelickýPieseň2