EvanjelickýPieseň1

Pieseň

1 Veľpieseň Šalamúnova.
2 Zľúbaj ma boz­kami svojich úst, lebo tvoja lás­ka je lepšia ako víno,
3 vzác­na je vôňa tvojich olejov, pre­to ťa devy milujú.
4 Tiah­ni ma za sebou, po­beh­nime! Nech ma kráľ uvedie do svojich kom­nát; nech jasáme a radujeme sa z teba, nech spomíname tvoju lás­ku viac než víno; právom ťa devy milujú.
5 Čier­na som, ale pôvab­ná, dcéry jeruzalem­ské, sťa stany Kédaru, sťa stanové závesy kmeňa Šal­ma.
6 Nehľaďte na mňa, že som počer­ná a že ma opálilo sln­ko, synovia mojej mat­ky hnevali sa na mňa, urobili ma strážkyňou vinice. Svoju vlast­nú vinicu som ne­strážila.
7 Po­vedz mi, ty, ktorého miluje moja duša, kde pasieš stádo, kde mu dáš od­počívať cez polud­nie? Prečo si mám za­haľovať tvár pri stádach tvojich druhov?
8 Ak to sama ne­vieš, ty najk­rajšia zo žien, vy­j­di si po stopách oviec, popásaj svoje koz­liat­ka pri pas­tier­skych kolibách!
9 Prirov­návam ťa, moja milovaná, ku koňom pri vozoch faraónových.
10 Pôvab­né sú tvoje líca s oz­dobami a tvoja šija s korálovými ná­hr­del­ník­mi.
11 Zhotovíme ti zlaté oz­doby, strieb­rom po­siate.
12 Kým je kráľ na svojom ležad­le, môj nard roz­váňa.
13 Môj milý je mi myr­hovou kytičkou, ktorá mi spočíva na ňad­rách.
14 Strap­com kvetov hen­ny je mi môj milý v én­ged­ských viniciach.
15 Aká si krás­na, moja milovaná, aká si krás­na! Tvoje oči - holubice.
16 Aký si krás­ny, miláčik môj, a aký spanilý. Aj naše lôžko je samá zeleň.
17 Céd­re sú hradami nášho domu a našimi krok­vami cyp­rusy.

EvanjelickýPieseň1