EvanjelickýPieseň3

Pieseň

1 Na svojom lôžku som za nocí hľadala toho, ktorého zo srd­ca ľúbim; hľadala som ho, ale som ho nenašla.
2 Vstanem a obeh­nem mes­to, ulice i námes­tia; po­hľadám toho, ktorého zo srd­ca ľúbim; hľadala som ho, ale nenašla.
3 Našli ma strážcovia, čo chodia po mes­te. Ne­videli ste toho, ktorého zo srd­ca ľúbim?
4 Sot­va som však po­odišla od nich, našla som toho, ktorého zo srd­ca ľúbim. Chytila som ho, a viac ho ne­pus­tím, do­kiaľ ho ne­privediem do domu svojej mat­ky, do izby tej, ktorá ma počala.
5 Za­prisahávam vás, dcéry jeruzalem­ské, pri gazelách a poľných jeleniciach: ne­prebúdzaj­te a nerušte lás­ku, kým sama nech­ce.
6 Kto to vy­stupuje z púšte ako dymové stĺpy, roz­voniavajúce myr­hou a kadid­lom, všet­kými von­nými práškami kramára?
7 Hľa, lôžko Šalamúnovo! Šesťdesiat hr­dinov je vôkol neho z hr­dinov Iz­raela.
8 Každý z nich vlád­ne mečom, cvičení sú v boji. Každý má svoj meč pri boku kvôli nočným po­strachom.
9 Kráľ Šalamún si spravil prenos­ný trón z libanon­ského dreva.
10 Jeho stĺpy zhotovil zo strieb­ra, bal­dachýn zo zlata, sedad­lo z pur­puru, jeho vnút­ro je vy­ložené ebenom.
11 Vy­j­dite, dcéry jeruzalem­ské, hľaďte, vy dcéry si­on­ské, na kráľa Šalamúna s korunou, ktorou ho mat­ka korunovala v deň jeho svad­by, v deň, keď sa zo srd­ca radoval.

EvanjelickýPieseň3