Evanjelický2. Timoteovi1,11

2. Timoteovi 1:11

Preň som bol ustanovený ja ako kazateľ, apoštol a učiteľ [po­hanov].


Verš v kontexte

10 a teraz sa stala známou v zjavení nášho Spasiteľa Kris­ta Ježiša, ktorý za­hladil sm­rť a evan­jeli­om vy­viedol na svet­lo život a ne­porušiteľnosť. 11 Preň som bol ustanovený ja ako kazateľ, apoštol a učiteľ [po­hanov]. 12 Pre­to aj toto tr­pím, ale sa nehan­bím, lebo viem, komu som uveril, a som pre­svedčený, že má moc za­chovať, čo mi bolo zverené, až do onoho dňa.

späť na 2. Timoteovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 cieľom ktorého som ja ustanovený za kazateľa a apoštola a za učiteľa po­hanov,

Evanjelický

11 Preň som bol ustanovený ja ako kazateľ, apoštol a učiteľ [po­hanov].

Ekumenický

11 Ja som bol ustanovený za hlásateľa, apoštola a učiteľa toh­to evan­jelia.

Bible21

11 Právě to jsem po­vo­lán zvěstovat jako kaza­tel, apoštol a uči­tel.