Evanjelický2. Timoteovi1,10

2. Timoteovi 1:10

a teraz sa stala známou v zjavení nášho Spasiteľa Kris­ta Ježiša, ktorý za­hladil sm­rť a evan­jeli­om vy­viedol na svet­lo život a ne­porušiteľnosť.


Verš v kontexte

9 On nás za­chránil a po­volal svätým po­volaním nie pre naše skut­ky, ale podľa svoj­ho pred­sav­zatia a podľa milos­ti, ktorá nám bola daná pred večnými vek­mi v Kris­tovi Ježišovi, 10 a teraz sa stala známou v zjavení nášho Spasiteľa Kris­ta Ježiša, ktorý za­hladil sm­rť a evan­jeli­om vy­viedol na svet­lo život a ne­porušiteľnosť. 11 Preň som bol ustanovený ja ako kazateľ, apoštol a učiteľ [po­hanov].

späť na 2. Timoteovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 ale zjavená teraz zjavením sa nášho Spasiteľa Ježiša Kris­ta, ktorý za­hladil sm­rť a vy­viedol na svet­lo život a ne­porušiteľnosť skr­ze evan­jelium,

Evanjelický

10 a teraz sa stala známou v zjavení nášho Spasiteľa Kris­ta Ježiša, ktorý za­hladil sm­rť a evan­jeli­om vy­viedol na svet­lo život a ne­porušiteľnosť.

Ekumenický

10 Táto milosť sa teraz stala známou zjavením nášho Spasiteľa Ježiša Kris­ta; on od­stránil sm­rť a svojím evan­jeli­om vy­viedol na svet­lo život a ne­porušiteľnosť.

Bible21

10 Tato mi­lost se nyní pro­jevi­la v přícho­du naše­ho Spa­si­te­le, Krista Ježíše, který zrušil vlá­du smrti a skrze evange­li­um zjevil život a ne­smr­telnost.