Evanjelický2. Timoteovi1,9

2. Timoteovi 1:9

On nás za­chránil a po­volal svätým po­volaním nie pre naše skut­ky, ale podľa svoj­ho pred­sav­zatia a podľa milos­ti, ktorá nám bola daná pred večnými vek­mi v Kris­tovi Ježišovi,


Verš v kontexte

8 Nehan­bi sa teda za svedec­tvo o našom Pánovi, ani za mňa, Jeho väzňa, ale spolu (so mnou) v moci Božej znášaj protiven­stvá za evan­jelium. 9 On nás za­chránil a po­volal svätým po­volaním nie pre naše skut­ky, ale podľa svoj­ho pred­sav­zatia a podľa milos­ti, ktorá nám bola daná pred večnými vek­mi v Kris­tovi Ježišovi, 10 a teraz sa stala známou v zjavení nášho Spasiteľa Kris­ta Ježiša, ktorý za­hladil sm­rť a evan­jeli­om vy­viedol na svet­lo život a ne­porušiteľnosť.

späť na 2. Timoteovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 ktorý nás spasil a po­volal svätým po­volaním, nie podľa našich skut­kov, ale podľa vlast­ného preduloženia a podľa vlast­nej milos­ti, ktorá nám je daná v Kris­tu Ježišovi pred večnými časy,

Evanjelický

9 On nás za­chránil a po­volal svätým po­volaním nie pre naše skut­ky, ale podľa svoj­ho pred­sav­zatia a podľa milos­ti, ktorá nám bola daná pred večnými vek­mi v Kris­tovi Ježišovi,

Ekumenický

9 Boh nás za­chránil a po­volal nás svätým po­volaním, nie podľa našich skut­kov, ale podľa svoj­ho vlast­ného roz­hod­nutia a milos­ti, ktorú nám dal v Ježišovi Kris­tovi pred vek­mi.

Bible21

9 Vž­dyť on nás spa­sil a po­vo­lal svatým po­vo­láním; ne díky našim skutkům, ale díky jeho vlastní­mu zámě­ru a mi­losti, kte­rou nám v Kri­stu Ježíši udě­lil před za­čátkem věků.