Evanjelický1. Timoteovi6

1. Timoteovi

O záväzkoch kresťanských otrokov1 Všet­ci, ktorí sú ot­rok­mi pod jar­mom, nech po­važujú svojich pánov za hod­ných všet­kej úc­ty, aby meno Božie a (kresťan­ské) učenie nebolo vy­stavené rúhaniu; 2 tí však, čo majú veriacich za pánov, nech ich ne­znevažujú pre­to, lebo sú brat­mi, ale nech tým ochot­nejšie slúžia, pre­tože sú veriaci a milovaní (Boží), ktorí sú hor­liví v dob­ročin­nos­ti. Toto uč a pri­kazuj. Výstraha pred falošným učením a pred lakomstvom3 Ak nie­kto iné učí a ne­pri­stupuje k zdravým rečiam o našom Pánovi Ježišovi Kris­tovi a k učeniu, ktoré zod­povedá po­božnos­ti, 4 je nadutý, i keď nič nerozumie, tr­pí na hašterivosť a slov­né hád­ky, z ktorých vznikajú závisť, zvady, rúhania, zlé upodoz­rievania, 5 trenice ľudí, porušených na mys­li a zbavených prav­dy, ktorí sa dom­nievajú, že po­božnosť je zis­kom. 6 A po­božnosť so spokoj­nosťou je skutočne veľkým zis­kom; 7 lebo nič sme ne­prinies­li na svet [a ne­pochyb­né je], ani nič od­niesť ne­môžeme. 8 Pre­to, keď máme po­krm a odev, s tým sa uspokojíme. 9 Ale tí, čo chcú zbohat­núť, upadajú do po­kušenia a do osíd­la, do mnohých nerozum­ných a škod­livých žiados­tí, ktoré ponárajú ľudí do záhuby a za­tratenia. 10 Koreňom všet­kého zla je zais­te milovanie peňazí, po ktorých nie­ktorí za­túžili, tak zblúdili od viery a spôsobili si mnoho boles­tí. Záverečné napomenutie Timoteovi11 Ty však, človeče Boží, pred takýmito vecami utekaj a snaž sa o spravod­livosť, po­božnosť, vieru, lás­ku, tr­pez­livosť, krot­kosť. 12 Bojuj dob­rý boj viery, do­sahuj večný život, do ktorého si po­volaný a pred mnohými sved­kami vy­znal si dob­ré vy­znanie. 13 Pred Bohom, ktorý dáva všet­kému život, a pred Kris­tom Ježišom, ktorý vy­znal pred Pont­ským Pilátom dob­ré vy­znanie, 14 pri­kazujem ti, aby si za­chovával toto pri­kázanie ne­poškvr­nené, bez úhony, až do zjavenia nášho Pána Ježiša Kris­ta, 15 ktoré nám v určenom čase ukáže ten blaho­slavený a jediný Panov­ník, Kráľ kraľujúcich a Pán panujúcich. 16 On jediný má ne­smr­teľnosť a pre­býva v ne­prí­stup­nom svet­le, ktoré ni­kto z ľudí ne­videl, ani ne­môže vidieť. Jemu česť a večná moc. Amen. Duchovno-pastierska starostlivosť o bohatých17 Tým, čo sú bohatí v terajšom veku, pri­kazuj, aby neboli na­mys­lení a nedúfali v ne­is­té bohat­stvo, ale v Boha, ktorý nám bohato dáva všet­ko na požívanie, 18 a aby konali dob­ré, boli bohatí na dob­ré skut­ky, šted­rí, zdiel­ni, 19 a tak si zhromažďovali dob­rý zá­klad do budúc­nos­ti a do­siah­li skutočný život. Záver listu20 Za­chovávaj, Timote­os, čo ti je zverené, a vy­hýbaj sa svet­ským prázd­nym rečiam a námiet­kam ne­pravého po­znania, 21 ku ktorému sa nie­ktorí pri­znali a zblúdili od viery. Milosť s vami. Amen.