Evanjelický2. Timoteovi1,1

2. Timoteovi 1:1

Pavel, z Božej vôle apoštol Kris­ta Ježiša podľa za­sľúbenia života, ktorý je v Kris­tovi Ježišovi -


Verš v kontexte

1 Pavel, z Božej vôle apoštol Kris­ta Ježiša podľa za­sľúbenia života, ktorý je v Kris­tovi Ježišovi - 2 Timote­ovi, milovanému synovi. Milosť, milo­sr­den­stvo, po­koj od Boha Otca a od Kris­ta Ježiša, nášho Pána. 3 Ďakujem Bohu, ktorému s čis­tým svedomím slúžim v šľapajach pred­kov, keď sa ne­pres­taj­ne roz­pomínam na teba v mod­lit­bách, vo dne aj v noci -

späť na 2. Timoteovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Pavel, apoštol Ježiša Kris­ta vôľou Božou podľa za­sľúbenia života, ktorý je v Kris­tu Ježišovi,

Evanjelický

1 Pavel, z Božej vôle apoštol Kris­ta Ježiša podľa za­sľúbenia života, ktorý je v Kris­tovi Ježišovi -

Ekumenický

1 Pavol, z Božej vôle apoštol Kris­ta Ježiša podľa pri­sľúbenia života v Ježišovi Kris­tovi,

Bible21

1 Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, po­slaný zvěstovat život za­s­líbený v Kri­stu Ježíši,