Evanjelický2. Timoteovi1,7

2. Timoteovi 1:7

Boh nám zais­te nedal ducha bojaz­livos­ti, ale (ducha) moci, lás­ky a seba­ov­ládania.


Verš v kontexte

6 Pre­to ti pri­pomínam, aby si roz­necoval v sebe dar Boží, ktorého sa ti do­stalo, keď som kládol ruky na teba. 7 Boh nám zais­te nedal ducha bojaz­livos­ti, ale (ducha) moci, lás­ky a seba­ov­ládania. 8 Nehan­bi sa teda za svedec­tvo o našom Pánovi, ani za mňa, Jeho väzňa, ale spolu (so mnou) v moci Božej znášaj protiven­stvá za evan­jelium.

späť na 2. Timoteovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 Lebo nám nedal Bôh ducha bojaz­livos­ti, ale moci a lás­ky a zdravého roz­umu.

Evanjelický

7 Boh nám zais­te nedal ducha bojaz­livos­ti, ale (ducha) moci, lás­ky a seba­ov­ládania.

Ekumenický

7 Boh nám totiž nedal ducha ne­smelos­ti, ale Ducha sily, lás­ky a roz­vahy.

Bible21

7 Bůh nám ne­dal du­cha stra­chu, ale du­cha síly, lás­ky a roz­vahy.