Bible212. Timoteovi3

2. Timoteovi

Poslední dny1 Buď si jist, že v po­sledních dnech na­stanou těžké ča­sy. 2 Li­dé bu­dou mi­lovat jen sami sebe a své peníze; bu­dou vy­chlou­bační, arogantní, uráž­liví, vzpurní k ro­dičům, ne­vděční, bezbožní, 3 bez­citní, ne­smiři­telní, po­mlou­vační, ne­vázaní, bez­uzdní, ne­přá­te­lé dob­ra, 4 zrád­ci, lehko­my­s­lní, do­mýš­liví, mi­lovníci rozkoše spíše než mi­lovníci Bo­ha. 5 Na­venek sice bu­dou ztěles­něná zbožnost, ale její moc bu­dou po­pírat. Od ta­kových se od­vracej. 6 Jsou mezi nimi i tací, kteří se vtírají do ro­din, aby si získáva­li vše­li­jaké žen­ské tížené vlastní­mi hří­chy a ve­dené nej­různější­mi touha­mi, 7 které se pořád chtějí učit, ale nikdy ne­mo­hou do­jít k po­znání prav­dy. 8 Tito li­dé se zkaženou mys­lí a falešnou vírou nyní odpo­rují prav­dě, tak jako kdy­si Jannes a Jam­bres odpo­rova­li Mo­jžíšovi. 9 Dale­ko se však ne­do­stanou; je­jich pošeti­lost bude zřejmá všem tak jako kdy­si pošeti­lost těch dvou. Poslední výzva10 Ty sis však osvo­jil mé učení, můj způsob živo­ta, můj záměr, mou ví­ru, trpě­livost, lás­ku a vy­trva­lost. 11 Po­znal jsi pronásledování a utrpení, která mě po­tka­la v An­ti­o­chii, v Iko­niu a v Lystře. Jaká pronásledování jsem přestál! Pán mě ale ze všech vy­svo­bo­dil. 12 Právě tak bu­dou pronásledováni všich­ni, kdo chtějí žít zbožně v Kri­stu Ježíši. 13 Se zlý­mi lid­mi a šar­latá­ny to bude stále horší – bu­dou svádět druhé, sami sve­deni. 14 Ty však zůstávej v tom, če­mu ses naučil. Víš, že je to prav­da, ne­boť víš, od koho ses učil. 15 Od dětství pře­ce znáš svatá Písma, která ti dokáží dát moud­rost ke spa­sení skrze ví­ru v Krista Ježíše. 16 Veškeré Písmo je vdech­nuté Bo­hem a je nanej­výš uži­tečné. Vy­učuje nás a usvědčuje, na­pravuje a vy­chovává ve sprave­dlnosti, 17 aby byl Boží člověk doko­nale připra­ven a vy­ba­ven ke každé­mu dob­ré­mu dílu.

Bible212. Timoteovi3

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček